Avís legal · Consell Comarcal del Ripollès

Portada » Avís legal

L’ús d’aquest web, www.ripolles.cat, implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en aquest avís legal.

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us fem coneixedors que les dades personals que introduïu en aquest lloc web s’incorporaran en un fitxer automatitzat responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, amb NIF P-6700004-B. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-vos dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu dirigir-vos a la seu institucional de la corporació, al carrer del Progrés, número 22, de Ripoll, o bé contactar-hi a través de l’apartat corresponent d’aquest web.

El Consell Comarcal del Ripollès no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines web. Amb els límits establerts per la llei, el Consell Comarcal del Ripollès no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines web.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet del Consell Comarcal del Ripollès estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, atès que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet del Consell Comarcal del Ripollès poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva del Consell Comarcal del Ripollès o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Consell Comarcal del Ripollès.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que el Consell Comarcal del Ripollès ofereix a través del webte haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que, mitjançant la complementació del formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del Consell Comarcal del Ripollès amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-vos de les millores del lloc web. A més, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals al carrer del Progrés, número 22, de Ripoll, o bé a través de l’apartat de contacte d’aquest web.

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats pel Consell Comarcal del Ripollès estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva del Consell Comarcal del Ripollès o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, el Consell Comarcal del Ripollès no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el Consell Comarcal del Ripollès tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos. El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs al web del Consell Comarcal del Ripollès, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

Consell Comarcal del Ripollès ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, el Consell Comarcal del Ripollès no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. El Consell Comarcal del Ripollès declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest web.

També, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través seu, sense necessitat de previ avís.

El Consell Comarcal del Ripollès en cap cas assumeix responsabilitats com a conseqüència d’aquells usos incorrectes del web que puguin portar a terme els usuaris, tant pel que fa a la informació com als serveis que s’hi contenen.

En cap cas el Consell Comarcal del Ripollès, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen directament o indirectament de l’ús i/o difusió del web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest, o dels seus virus informàtics, fallades operatives o interrupcions en el servei o transmissió o fallades de la línia en l’ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legal un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

El Consell Comarcal del Ripollès no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant hipervincles de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es realitzarà per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. Així mateix, el Consell Comarcal del Ripollès no recomana ni garanteix cap de la informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través seu, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar incorrectament un vincle, tant en connectar amb el web del Consell Comarcal del Ripollès com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc.

En algunes ocasions, aquest web utilitza galetes. És a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que poden permetre obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat el web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu programa navegador. No obstant això, el Consell Comarcal del Ripollès no es responsabilitza que la desactivació d’aquesta funció impedeixi el bon funcionament del web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat del Consell Comarcal del Ripollès. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, l’aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquest, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel Consell Comarcal del Ripollès, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic vigent.

Els drets de propietat intel·lectual de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès l’ús que l’usuari portar a terme referent a això. Aquesta responsabilitat recaurà exclusivament en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense l’autorització prèvia per escrit del Consell Comarcal del Ripollès.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació vigent, sent competents els jutjats i tribunals per saber de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’enjudiciament civil vigent pogués correspondre-li.

Si no desitgeu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa dirigint-vos a l’apartat de contacte d’aquest web.

 

 

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page