Recaptació

Portada » Recaptació
2recaptacio

El Consell Comarcal del Ripollès és l’administració que té delegada la gestió i la recaptació dels tributs locals dels municipis de la comarca. La gestió i recaptació s’efectua a través del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollés.

El CSR compta amb el personal i els mitjans adients per fer possible l’atenció eficient als ciutadans i la gestió i recaptació dels tributs municipals.

A continuació, trobareu les funciones més destacades del CSR:

  • Informació i assistència als contribuents
  • Manteniment i confecció dels padrons fiscals
  • Determinar els rebuts per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris) amb les corresponents liquidacions
  • Expedició de documents, rebuts, certificats i altres
  • Notificació de documents i resolucions
  • Recaptació de tributs, impostos i altres ingressos de dret públic en període voluntari i en via de constrenyiment
  • Resolució de recursos administratius

 

Visitar el web del consorci per a més informació.

 

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page