El Ripollès es dota d’un nou Pla de polítiques de gènere

10 de juny de 2011

Aquest matí el Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social del Ripollès han presentat el nou Pla de polítiques de gènere del Ripollès per al període 2011-2015, un instrument que ha de guiar la trajectòria de les administracions públiques locals i la societat ripollesa per potenciar el reconeixment de les experiències de les dones i promoure un canvi cultural amb la finalitat última d’aconseguir una societat més igualitària. En paraules del president del Consell i del Consorci, Enric Pérez, “està pensat perquè les dones del Ripollès puguin fer passos endavant significatius per assolir fites d’igualtat en tots els àmbits de la vida amb la corresponsabilitat de tots”.

S’ha elaborat a partir de l’anterior Pla comarcal de Dones del 2006 i prenent com a model el Pla de polítiques de gènere de la Generalitat de Catalunya 2008-2011. Segons Carme Freixa, vicepresidenta del Consell i consellera de l’Àrea de polítiques de gènere, “és un document més operatiu, que parteix de les bases teòriques assentades en el primer pla per establir mesures concretes que responen a necessitats pràctiques. Unes actuacions que s’han de tirar endavant amb la coordinació de tots els agents”.

El Pla defineix tres grans perfils de dones a la comarca:

  • Dones grans amb pocs recursos, que viuen soles i tenen poc suport familiar i social.
  • Dones de més de 50 anys amb un nivell educatiu baix i una taxa d’activitat en el mercat laboral molt reduïda.
  • Dones joves, la majoria treballadores que accedeixen a l’autonomia econòmica sovint d’una manera precària. Se’ls demana molt esforç en la feina remunerada i compten amb poques ajudes per iniciar un procés d’autonomia. Segons Enric Pérez, són les “superdones a qui hem d’alleugerir de càrregues perquè puguin participar en la societat civil”.

Davant la necessitat de posar estratègies i recursos específics per pal·liar la desigualtat, el pla defineix sis línies estratègiques i en descriu els objectius generals, els objectius específics, les actuacions a fer, els agents que les han de dur a terme i els indicadors per avaluar-les:

1.Transversalització de les polítiques de dones a les adminsitracions locals

Aconseguint adhesions al Pla per part dels ajuntaments, fomentant la creació de regidories, potenciant la partitat i promovent l’aplicació de la perspectiva de gènere a través, per exemple, de l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.

2.Construcció d’una cultura per a un nou contracte social

Sensibilitzant la societat, visualitzant les actuacions de les dones, fomentant l’impuls de la memòria històrica i creant una nova cultura femenina a través, per exemple, del treball amb les escoles.

3.Participació

Dinamitzant el teixit associatiu femení de la comarca i millorant la participació de les dones a la societat civil i en els òrgans de representació política.

4.Reorganització del temps i el treball per fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques

Fomentant la valoració del treball de cura, el treball domèstic i el treball familiar; garantint la igualtat d’oportunitats i de qualitat en l’orientació, la formació professional i dins del mercat laboral i garantint l’accés igualitari de les dones del món rural a la formació, l’ocupació i les noves tecnologies.

5.Dones amb qualitat de vida

Amb serveis d’informació i atenció i suport educatiu, ocupacional i psicosocial per a la integració de les dones en risc d’exclusió social; proporcionat l’accés a la informació i als recursos existents, incloent la perspectiva de gènere en les prestacions d’acció social, en l’assistència sanitària i en la pràctica esportiva.

6.Programa per a l’abordatge integral de la violència en contra de les dones

Disminuint la probabilitat que els menors repeteixin els patrons de relació viscuts en els seu ambient familiar, visibilitzant la realitat de la violència masclista a la societat, fomentant el treball en xarxa de tots els recursos de la comarca i proporcionat suport integral a la vícima de violència masclista amb un assessorament jurídic, psicològic, socioeconòmic i laboral.

Els agents que ja estan aplicant aquestes línies sota la supervisió del Consorci de Benestar Social del Ripollès són el mateix Consorci, els ajuntaments, el Consell de Dones, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, les associacions de dones, partits polítics i sindicats, mossos d’esquadra i altres associacions i entitats.

El gran puntal és el Consell de Dones, creat el 2007 com un òrgan de participació i de sensibilització i que ara ha passat a ser un òrgan més tècnic, amb presència de professionals dels diferents àmbits que proposen i apliquen la perspectiva de gènere en el seu lloc de treball. Un Consell que vetllarà per al desenvolupament del nou document marc a través de comissions de treball en cada àmbit, destacant el de l’ocupació, que és on s’han detectat discriminacions més importants, tant a nivell d’atur, com de salari i d’accés a llocs de responsabilitat.

 

Consulteu la presentació resumida del Pla

Compartiu-ho amb: