El Consell celebra el darrer Ple ordinari del mandat

20 de maig de 2015

Ahir dimarts es va celebrar la darrera sessió plenària de l’Ens Comarcal. Va estar un ple de tràmit que en el que es va aprovar, entre d’altres, la modificació de  les taxes i de l'ordenança fiscal reguladora d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès.

El proper dia 11 de juny es convocarà un Ple extraordinari, per aprovar l’acta de la darrera sessió, amb el que es donarà per finalitzada la legislatura del Consell Comarcal del Ripollès.

A continuació podeu ver l'ordre del dia de la sessió celebrada ahir:

1.          Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Presidència

2.          Despatx oficial.

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió

3.      Donar compte de l’informe d’avaluació global dels objectius d’estabilitat pressupostària i de l’estat del deute fins al primer trimestre de 2015.

4.      Ratificar el Decret de Presidència de data 23 de març de 2015 d’aprovació del Pla pressupostari i dels límits màxims de despesa no financera per als exercicis econòmics 2016 – 2018.

5.      Aprovació de la rectificació de l'inventari dels béns i drets  a 31 de desembre de 2014.

6.      Modificació de les taxes i de l'ordenança fiscal reguladora d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès.

7.      Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del         Ripollès.

Control de l’Acció de Govern

8.      Donar compte dels decrets de Presidència.

9.      Donar compte de les resolucions de Gerència.

10.    Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions celebrades entre els dies 3 de març  i 21     d'abril de 2015.

11.  Mocions d’urgència.

12.  Precs i preguntes.

Compartiu-ho amb: