El Consell Comarcal incrementa l’aportació en subvencions a entitats, educació i despesa social al projecte de pressupost del 2017

29 de novembre de 2016

L’equip de govern del Consell Comarcal del Ripollès presentarà demà al ple de la corporació un projecte de pressupost de 7.542.611,93 euros per al 2017, que preveu augments sobretot en les partides destinades a les subvencions a entitats, educació, benestar social i suport als municipis. En concret, el projecte de pressupost aposta per duplicar l’aportació en matèria d’ajuts individuals de menjador escolar, que passaria de 25.000 a 50.000 euros, aportats conjuntament pel Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès. Paral·lelament a això, l’equip de govern mantindrà enguany la línia de subvencions als ajuntaments corresponent al Fons de Cooperació Municipal del Consell Comarcal del Ripollès, que permet als municipis, sobretot als més petits, cobrir part de la despesa en serveis a prestar de caràcter obligatori.

 

1

 

El projecte de pressupost també proposa incrementar la dotació per a subvencions a entitats i escolesde la comarca. Així, pel què fa a les entitats, s’augmenta l’aportació destinada a l’organitzaciód’activitats esportives i culturals, i es crea una nova línia d’ajudes per a commemoracions i activitatsd’àmbit comarcal extraordinàries per contribuir a l’organització d’esdeveniments supramunicipals al Ripollès. Pel què fa a les ajudes a escoles, es reforça el projecte d’Escoles de neu, que aposta per la implantació de cursets d’esquí entre els escolars de la comarca, i es crea una línia de subvenció per donar continuïtat als projectes endegats per les escoles que actualment es beneficien del projecteRipollès, territori educador, que reforça a les aules conceptes com l’emprenedoria, la gestióenergètica, la biomassa i el producte local. L’apartat de despeses també augmenta lleugerament ambmotiu de l’acollida de joves provinents de les comarques del Conflent, Aspres i la Garrotxa dins del programa d’intercanvi Erasmus + i l’organització de les activitats que se’n deriven. Es tracta d’unsdiners que quedaran compensats quan es rebi l’aportació corresponent a aquest programa per part de la Unió Europea. Altres despeses que es preveu augmentar deriven de la previsió d’incrementsalarial de l’1 % subjecte al que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Tanmateix, espreveu un augment d’hores de dedicació del personal al Refugi d’Animals del Ripollès per ampliarl’horari d’atenció al públic i fer front a les tasques diàries de les instal·lacions.

Pel que fa a l’apartat d’ingressos, es preveuen unes xifres similars ja que aquests diners corresponen a aportacions concretes per finançar els serveis que altres ens deleguen al Consell Comarcal del Ripollès. Amb tot, destaca l’augment del 14 % de l’aportació de la Diputació de Girona corresponent al Fons de cooperació comarcal. Aquesta partida permet finançar serveis de cooperació municipal com els serveis tècnics que donen suport als ajuntaments o el funcionament del Refugi d’Animals del Ripollès, entre d’altres.

 

ESFORÇ DE SIMPLIFICACIÓ I AJUSTAMENT A LA REALITAT

Si bé la xifra global del projecte de pressupost del 2017 disminueix respecte al 2016, de fet es tracta de números continuistes però més acurats. I és que l’equip de govern ha fet un esforç per adaptar els càlculs a la realitat després d’analitzar l’execució pressupostària dels darrers exercicis. Això dóna com a resultat una previsió d’ingressos i de despeses més precisa.

Paral·lelament això, davant la necessitat imperativa d’adaptar l’estructura del pressupost a la normativa actual, el projecte per al 2017 presenta una simplificació tècnica, fet que permetrà una major agilitat administrativa d’aquesta eina de treball. 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

CONCEPTES

2016

2017

Capítol 1 

Impostos directes

 

 

Capítol 2 

Impostos indirectes

 

 

Capítol 3 

Taxes i altres ingressos

1.734.210,00 €

1.652.184,42 €

Capítol 4 

Transferències corrents

6.086.090,00 €

5.739.927,51 €

Capítol 5 

Ingressos patrimonials

2.500,00 €

500,00 €

Capítol 6 

Alienacions

0,00 €

0,00 €

Capítol 7 

Transferències de capital

237.000,00 €

150.000,00 €

Capítol 8 

Actius financers

200,00 €

0,00 €

Capítol 9 

Passius financers

0,00 €

0,00 €

 

TOTAL

8.060.000,00 €

7.542.611,93 €

 

PRESSUPOST DE DESEPESES

 

CONCEPTES

2016

2017

Capítol 1 

Despeses de personal

1.514.530,00 €

1.375.262,60 €

Capítol 2 

Béns i serveis corrents

5.830.560,00 €

5.414.706,03 €

Capítol 3 

Interessos

7.843,00 €

4.000,00 €

Capítol 4 

Transferències corrents

457.867,00 €

575.126,30 €

Capítol 5 

Fons de contingència

0,00 €

0,00 €

Capítol 6 

Inversions reals

249.000,00 €

173.517,00 €

Capítol 7 

Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

Capítol 8 

Actius financers

200,00 €

0,00 €

Capítol 9 

Passius financers

0,00 €

0,00 €

 

TOTAL

8.060.000,00 €

7.542.611,93 €

Compartiu-ho amb: