El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el servei de recollida de residus amb una rebaixa del 14 % del preu de licitació

7 de juny de 2017

El Consell Comarcal del Ripollès ha admès l’oferta presentada per les empreses Urbaser SA i Vigfa Residus SLU per prestar el servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, exceptuant el municipi de Camprodon. L’oferta millora en un 13,88 % el preu de licitació, cosa que representarà l’estalvi de 217.000 euros per als municipis sobre el preu de sortida. L’adjudicació està subjecta a la presentació, per part de les empreses escollides, de tota la documentació reglamentària dins dels terminis establerts.

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso, defineix com a molt substancial la rebaixa del preu. Considera que serà beneficiosa per als divuit ajuntaments que confien aquesta competència al Consell Comarcal, cosa que permet optimitzar els costos en benefici dels municipis i els seus habitants tot vetllant per la qualitat ambiental de la comarca.

Manso explica que així es complirà l’objectiu de respectar el principi d’autonomia municipal, ja que cada poble tindrà el tipus de servei de recollida de residus que ha decidit cada ajuntament. El nou contracte preveu la prestació del servei mitjançant cinc models de recollida: compactadores, porta a porta, càrrega bilateral, càrrega posterior i d’iglús.

Amb aquest acord el Consell Comarcal del Ripollès dóna compliment a les resolucions del Tribunal català de contractes del sector públic en relació a les al·legacions presentades per quatre de les sis empreses que van presentar pliques. Les quatre licitadores recorrien la decisió del Consell Comarcal del Ripollès de declarar deserta l’adjudicació per la detecció d’errors de diverses característiques en les totes les propostes, atenent l’informe valoratiu dels tècnics de la corporació. El tribunal ha desestimat un dels recursos. D’entre les tres ofertes que han arribat a aquest punt del procés i segons els criteris de valoració dels plecs de contractació, la millor és la de les empreses Urbaser SA i Vigfa Residus SLU, que ascendeix a un import de 1.349.763,44 €, IVA inclòs..

Compartiu-ho amb: