El consell augmentarà el pressupost un 11 % fent èmfasi en medi ambient, benestar social i cultura

21 de novembre de 2017

L’equip de govern del Consell Comarcal del Ripollès sotmetrà a l’aprovació del ple un projecte de pressupost per al 2018 que defineix com a “anivellat i complint l’objectiu d’estabilitat pressupostària que marca la llei”. Els comptes d’enguany ascendeixen a 8.453.719,05 euros, que representen un 10,8 % més respecte a l’any passat.

Un dels motius principals de l’augment del pressupost respon al canvi en el model del servei de recollida de residus encomanat pels ajuntaments. I es preveu que la partida creixi més arran de la reincorporació del municipi de Camprodon, al llarg del mateix 2018, cosa que permetrà, segons l’equip de govern “seguir fent comarca”; una qüestió “indissociable de la voluntat del consell comarcal de respectar escrupolosament l’autonomia municipal”. La partida referent al servei de residus, que globalment creix un 7,6 % fins als 3.075.692,96 euros, també preveu l’augment del cost del transport i el tractament dels lixiviats de l’abocador clausurat Ripollès 3, a més de l’increment del cànon de l’Agència de Residus de Catalunya.

Seguint en l’àmbit mediambiental, també és molt rellevant l’augment de la inversió en l’àrea de Sanejament, d’un 68,54 %, que ascendeix a 1.605.800 euros. Aquest augment és possible gràcies a la major aportació de fons per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i permetrà millorar els equipaments de les depuradores gestionades pel consell comarcal.

 

APOSTA SOCIAL

Treballar per una societat equilibrada i vetllar per la igualtat social també forma part, novament, dels objectius d’aquest projecte de pressupost. Gràcies a l’entesa amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès, es destinaran específicament 50.000 euros, a repartir a parts iguals entre les dues institucions, per complementar les beques de menjador escolar. El 2018, a més, cada entitat atorgarà els seus ajuts per facilitar la tramitació administrativa a les famílies sol·licitants.

En l’àmbit específic de Joventut, s’ha creat una nova partida per oferir un servei in situ als municipis. Això ha estat gràcies a la signatura, amb la Generalitat de Catalunya, d’un nou contracte programa que encarrega aquesta tasca al Consell Comarcal del Ripollès.

 

MÉS INVERSIÓ EN CULTURA

En l’apartat de Cultura destaca la voluntat de consolidar noves activitats impulsades per la institució i refermar el bon desenvolupament d’aquelles que ja tenen una llarga trajectòria i ja són un referent. És per això que els recursos en aquest sentit s’incrementen un 55 %. Així, el consell vol seguir apostant fermament en la Trobada de la gent gran del Ripollès amb la segona edició, el 4t Saló de l’ensenyament del Ripollès i la nova Gala literària del Ripollès, que embolcalla els prolífics Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú, que arriben a la 27a entrega. Juntament amb això també s’amplia la partida de subvencions a entitats i, sobretot, aquella destinada al foment de l’aprenentatge de l’esquí entre els escolars del Ripollès. Tot plegat són accions transcendentals pel govern en tant que materialitzen aquest compromís de cohesionar la comarca i crear sinergies entre les diferents valls.

De les xifres del projecte de pressupost del 2018 també és rellevant l’augment del 20,85 % de la partida destinada a l’Escola comarcal de música del Ripollès. Aquest creixement de l’aportació correspon a l’aposta decidida pel consell per aquest tipus de formació cultural. És per això que ha decidit incrementar la dedicació del professorat i a l’augment del nombre d’alumnes d’aquest curs.

Un altre dels serveis sensibles per l’equip de govern és l’acollida de gossos abandonats. Per al 2018 es preveu augmentar la partida del Refugi d’animals del Ripollès un 12,25 %. Aquest increment cobrirà, sobretot, despeses relacionades amb els serveis veterinaris.

També és destacable l’aportació de 237.000 euros que s’ha compromès a fer al consell comarcal la direcció general de Polítiques de muntanya per arranjar camins rurals i veïnals. O la transferència de 335.000 euros per part de la Diputació de Girona perquè la corporació comarcal pugui prestar serveis d’assistència i cooperació als municipis. També es manté la subvenció anual de la Generalitat de Catalunya amb destí a cobrir els costos de funcionament de l’Oficina de Consum que l’any anterior havia augmentat dels 10.000,00 € als 18.000,00 €.

Aquest projecte de pressupost també reflecteix la voluntat de reforçar la plantilla de treballadors per millorar el servei que es presta a la comarca. Per tant, els comptes incorporen les partides necessàries per fer efectiva la contractació de més personal. A més, es preveu l’augment salarial de l’1,5 %, que depèn de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat.

Complint el que indica la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès també ha d’integrar els pressupostos dels consorcis adscrits. En aquest cas, es tracta del Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès, els comptes del qual ascendeixen fins a 990.000 euros, i l’Agència de desenvolupament del Ripollès, amb 878.600 euros.

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS

   CONCEPTES

2016

2017

Capítol 1 

 Impostos directes    

Capítol 2 

 Impostos indirectes    

Capítol 3 

 Taxes i altres ingressos

1.652.184,42 €

2.302.949,05 €

Capítol 4 

 Transferències corrents

5.739.927,51 €

 5.886.770,00 €

Capítol 5 

 Ingressos patrimonials

500,00 €

Capítol 6 

 Alienacions

Capítol 7 

 Transferències de capital

237.000,00 €

264.000,00 €

Capítol 8 

 Actius financers

Capítol 9 

 Passius financers

 

TOTAL

7.629.611,93 €

8.453.719,05 €

PRESSUPOST DE DESPESES

   CONCEPTES

2016

2017

Capítol 1 

 Despeses de personal

1.375.262,60 €

1.394.448,13 €

Capítol 2 

 Béns i serveis corrents

5.414.706,03 €

6.247.684,56 €

Capítol 3 

 Interessos

4.000,00 €

1.530,00 €

Capítol 4 

 Transferències corrents

575.126,30 €

539.556,36 €

Capítol 5 

 Fons de contingència

Capítol 6 

 Inversions reals

260.517,00 €

270.500,00 €

Capítol 7 

 Transferències de capital

Capítol 8 

 Actius financers

Capítol 9 

 Passius financers

 

TOTAL

7.629.611,93 €

8.453.719,05 €

 

 

Compartiu-ho amb: