El consell comarcal augmenta el pressupost un 10 % i aposta per la cooperació municipal per seguir fent comarca

20 de novembre de 2018

El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat el pressupost per al 2019 de 9.347.986,51 euros, que representen un 10,58 % més respecte a l’any passat. El conseller comarcal de Pressupost i Patrimoni comarcal, Lluís López, que n’ha detallat tot el contingut davant la resta de consellers, l’ha definit com a “anivellat i complint l’objectiu d’estabilitat pressupostària que marca la llei”. El projecte de pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals de CiU, de MES i del PSC-PM. ERC-AM i CUP-CP s’han abstingut.

Segons ha detallat el conseller Lluís López, entre les partides que comporten un augment del pressupost hi ha la posada en marxa del nou servei de recollida de residus i la reincorporació de Camprodon a la gestió comarcal, per bé que amb un contracte diferent. Es tracta d’un servei que respon les demandes i necessitats de cadascun dels municipis respectant el principi d’autonomia local però aprofitant les potencialitats de cooperar i contractar conjuntament el servei tot fent comarca. L’augment del cost d’aquest servei és 6,77 % i en aquest increment també hi contribueix, encara que en menor mesura, l’augment de lixiviats de l’abocador clausurat Ripollès 3 i l’increment del cànon de l’Agència de residus de Catalunya.

També en clau de cooperació municipal és important l’increment de la partida corresponent al Refugi d’animals del Ripollès, del 19,71 %. Aquest augment permetrà invertir sobretot en manteniment i conservació per seguir oferint un bon servei als ajuntaments de la comarca. Pel que fa a l’aportació al Consorci d’espais d’interès natural, també creix, cosa que permetrà dotar encara millor els sistemes de conservació de la biodiversitat i la gestió forestal dels boscos públics.

També al capítol II cal destacar l’augment considerable de despesa del servei d’Ensenyament en 412.020 €. Això és atenent la previsió que, per al curs 2019-2020, d’acord amb el que estableix l’esborrany de decret que tramita la Generalitat de Catalunya, el consell comarcal haurà de licitar el concurs pel servei de menjadors escolars de totes les escoles públiques de la comarca.

 

APOSTA PER LES POLÍTIQUES CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES

En l’apartat de cultura convé destacar que l’aposta per consolidar les activitats culturals, esportives i altres que duen a terme el Consell Comarcal del Ripollès i les entitats de la comarca. És per això que hem incrementat el capítol 4 de les despeses del pressupost 2019 en un 5,35 %. Entre aquestes activitats destaquen els Premis Joan Triadú, que es lliuren a la Gala literària del Ripollès, i que arribaran a la 28a edició. També són rellevants esdeveniments que cada cop registren més acceptació com l’Univers Jove i la Trobada de gent gran del Ripollès. Són activitats amb què la corporació també dedica esforços a fer comarca, en aquest cas, implicant-hi la ciutadania en totes les seves edats.

I en l’àmbit de l’esport cal destacar el manteniment de la partida destinada al foment de l’esport de la neu entre els escolars de la comarca (que en l’exercici 2018 es va augmentar notablement), en una clara aposta del consell comarcal pel foment dels esports de neu. A més, l’ens vol donar suport a la candidatura per celebrar els Jocs Emporion al Ripollès i la Cerdanya i per això el pressupost preveu una aportació en aquest sentit per al Consell esportiu del Ripollès, organitzador de l’esdeveniment. Es preveu que els Jocs Emporion tinguin una participació de quasi 3.000 esportistes, bàsicament escolars, però també amb presència de gent de la tercera edat i discapacitats psíquics.

Com ja es va fer l’any passat, i gràcies a l’entesa amb el Consorci de benestar social del Ripollès, es dotarà la mateixa quantitat (50.000 €) a repartir a parts iguals entre ambdues entitats, per a complementar les beques menjador, tot i que cada entitat atorgarà els seus ajuts per facilitar la tramitació administrativa a les famílies sol·licitants.

Pel que fa a les despeses del capítol 6, destaquen especialment les inversions emmarcades en pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès “L’experiència dels Pirineus més autèntics” per un import que supera el quart de milió d’euros.

 

CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA

Una altra de les qüestions que marquen, sens dubte, aquest projecte de pressupost és la consolidació i estabilització de la plantilla d’empleats de la institució. Tal com s’havia previst al pressupost del 2018, els darrers mesos s’ha regularitzat una bona part de la plantilla, amb una notable oferta pública d’ocupació. En aquesta línia, es recull la incorporació de tres tècnics per executar el pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès anomenat “L’experiència dels Pirineus més autèntics”; un projecte finançat amb fons FEDER i del Pla de foment territorial del turisme. A més, es preveu l’augment salarial del 2,8 %, que depèn de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat.

Per últim, destaca l’aportació de la Diputació de Girona per assistència i cooperació als municipis que segueix augmentant, com ho ha fet en els tres darrers anys, arribant enguany als 518.358,25€, la qual cosa suposa un increment del 14,5 % respecte la xifra del 2018.

Lluís López també ha agraït la feina de la resta de consellers comarcals i del personal tècnic de la institució per fer possibles aquests pressupostos. Des de l’oposició, el portaveu d’ERC-AM, Roger Bosch, ha defensat la seva abstenció al·legant que troben a faltar “partides d’intenció política”. Així, ha fet referència a aportacions per fer realitat un pla de polítiques LGTBI o apostar per un pla estratègic per evitar la despoblació comarcal. López ha agraït aquestes aportacions i n’ha pres nota per poder-hi treballar.

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

  CONCEPTES 2018 2019
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.302.949,05 € 2.128.976,03 €
Capítol 4 Transferències corrents  5.886.770,00 € 6.670.115,14 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 10.894,50 €
Capítol 6 Alienacions
Capítol 7 Transferències de capital 264.000,00 € 538.000,84 €
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
  TOTAL 8.453.719,05 € 9.347.986,51

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

  CONCEPTES 2018 2019
Capítol 1 Despeses de personal 1.394.448,13 € 1.552.333,24 €
Capítol 2 Béns i serveis corrents 6.247.684,56 € 6.691.173,54 €
Capítol 3 Interessos 1.530,00 € 1.530,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 539.556,36 € 568.428,60 €
Capítol 5 Fons de contingència
Capítol 6 Inversions reals 270.500,00 € 534.521,13 €
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
  TOTAL 8.453.719,05 € 9.347.986,51 €

 

Compartiu-ho amb: