El Consell Comarcal aprova les bases dels ajuts de menjador i transport escolar del curs 19-20

25 de març de 2019

El Consell Comarcal del Ripollès segueix contribuint a la cohesió social de la població dels nostres municipis. Atenent aquesta finalitat, al darrer ple ordinari ha aprovat les bases dels ajuts de menjador i de transport escolar per al curs 2019-2020 per aquells casos en què no es disposa de la gratuïtat sistemàtica del servei. La convocatòria preveu ajuts per finançar o bé el 50 % del cost del servei o bé el 100 %, en funció del nivell de renda familiar, les especificitats familiars (família nombrosa, monoparental, alumne o germà discapacitat, acolliment o redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques) i la situació social segons la valoració del Consorci de Benestar Social del Ripollès. El Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 50 %.

Els ajuts de menjador i transport escolar els poden demanar totes les famílies que tinguin fills escolaritzats en centres educatius del Ripollès i cursin estudis des de P3 fins a 4rt d’ESO. La informació sobre els ajuts estarà disponible properament a ripolles.cat/ensenyament i als centres de la comarca. Això serà així tan bon punt la convocatòria es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.

Pel que fa al curs actual, el Consell Comarcal del Ripollès ha destinat 147.000 euros als ajuts de menjador, per als quals fins a data d’avui s’han rebut 287 sol·licituds, i 25.000 per als de transport, amb 80 sol·licituds. La gran majoria d’aquestes peticions han estat acceptades atès que complien els criteris. Aquestes xifres no inclouen els diners destinats a finançar els casos de gratuïtat ja previstos sistemàticament per la llei, molt més nombrosos, sinó només els ajuts.

 

TERMINIS DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds es podran presentar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès i també de forma presencial o per correu ordinari (carrer del Progrés, 22 de Ripoll). El termini de presentació s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i restarà obert fins al 31 de maig d’enguany. Les sol·licituds també es podran presentar presencialment fins al 17 de maig als centres d’ensenyament on l’alumne tingui la reserva de plaça per al curs vinent.

Després d’aquest període només s’acceptaran en tres supòsits. El primer, és en el cas de nova matrícula. El segon, en situacions sobrevingudes que requereixin l’atenció dels serveis socials es podran presentar fora de termini acompanyades de l’informe corresponent del Consorci de Benestar Social del Ripollès. També les podran presentar fora de termini les famílies la situació econòmica de les quals hagi estat greument afectada per una causa de força major degudament justificada.

Per a més informació sobre els serveis i els ajuts de transport i de menjador es pot contactar amb l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès al telèfon 972 70 32 11 o per correu electrònic a ensenyament@ripolles.cat.

Atenent a les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, davant la necessitat d’adequar la concessió dels ajuts a la normativa actual i tal com ja s’ha establert a la majoria de comarques, el beneficiari dels ajuts de menjador o transport escolar de la comarca del Ripollès és l’alumne usuari del servei i no pas cap dels membres de la família. És per aquest motiu que, per poder accedir a l’ajut caldrà que, a l’hora de la petició, l’alumne disposi d’un DNI o NIE vigent. Per tant, a partir de la convocatòria 2019-2020 no s’acceptaran peticions on no figuri el seu número de document.

 

ELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR

El transport i el menjador escolars són serveis gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar la competència el 1989. Des de llavors, és la corporació comarcal qui adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del govern. En el cas de la línia R3 també hi contribueix la Diputació de Girona. A més, el Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 50 %.

El transport i el menjador escolars són gratuïts per a tots els alumnes que vagin a escola fora del seu municipi de residència. Per habilitar una línia de transport escolar cal una demanda de com a mínim tres persones, atesa la singularitat de la nostra comarca. En les gratuïtats no s’hi inclou el batxillerat, que és un ensenyament postobligatori. En canvi, el servei és completament gratuït per a tots els alumnes d’Educació especial.

Compartiu-ho amb: