El ple del Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost de 9,7 milions d’euros per al 2020

20 de novembre de 2019

El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat per majoria un de pressupost general per al 2020 que ascendeix fins a la xifra de 9.706.453,89 euros. Ha estat amb el vot favorable dels grups comarcals de Junts, Candidatura de progrés (CP) i Unió de partits municipalistes de Catalunya (UPMcat). Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM) s’ha abstingut.

El conseller comarcal de serveis econòmics, Josep Maria Creixans, ha indicat que es tracta d’un pressupost “anivellat” i que compleix “els objectius d’estabilitat pressupostària que exigeix la llei”. En comparació a l’exercici 2019, el pressupost creix 358.467,38 euros, cosa que representa un increment del 3,83 %.

Un dels apartats d’aquest projecte de pressupost que més canvia en relació a l’exercici anterior són els ingressos corresponents a les transferències corrents, que creixen un 7,93 %. L’altra variació rellevant, tal com ha detallat Creixans, és al costat de les despeses, concretament, a les despeses de personal. En aquest cas es preveu un augment del 3,3 % de la partida arran de la previsió d’augments que es desprenguin del pressupost general de l’estat del 2020 i també del pacte tancat amb els representants sindicals sobre com materialitzar el resultat de la valoració de llocs de treball de la corporació. Aquest document, que s’ha aprovat a la mateixa sessió plenària, apunta a una alça global dels salaris de 100.000 euros, que s’implementarà gradualment al llarg dels propers quatre anys.

 

AUGMENT DEL CÀNON DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS

L’increment del cànon que marca l’Agència de residus de Catalunya per l’entrada dels residus a l’abocador obliga a augmentar la previsió de les despeses en béns corrents i serveis. Això, juntament al fet que ja estan plenament implementats els nous contractes de la recollida de residus i de deixalleries, farà augmentar aquesta partida un 5,85 %.

En aquest proper exercici també es preveu augmentar l’aportació al servei de recollida de gossos abandonats, prestat mitjançant el Refugi d’animals del Ripollès. Aquest increment és de l’11 % i sobretot és per la incorporació d’un vehicle de rènting per poder recollir i transportar els animals.

 

PROMOCIÓ TURÍSTICA

L’acció en l’àmbit del turisme també juga un paper destacat en diversos apartats del projecte de pressupost, dins la voluntat de fomentar aquesta activitat com a eina de desenvolupament econòmic de la comarca. D’una banda, això es percep a l’apartat de despeses de personal, on es manté la partida per proveir els tècnics que executen el Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès “L’experiència dels Pirineus més autèntics”, subvencionat amb fons FEDER. També és així a l’apartat de despeses de béns corrents i serveis, on es dota l’execució de les accions de comunicació que hi van vinculades. D’altra banda, al capítol d’inversions es preveu la continuació de les obres planificades. A part del projecte turístic, aquest mateix apartat també recull les inversions en manteniment de camins rurals. Tot plegat suma un import de 480.500 euros.

 

VESSANT SOCIAL I CULTURAL

Un any més, el Consell Comarcal del Ripollès ha decidit mantenir el complement de 40.000 euros per als ajuts de desplaçament i de menjador escolar en què la Generalitat de Catalunya només cobreix el 50 % del cost. A més, tal com ja s’havia previst en l’exercici 2019, s’ha previst la consignació necessària per licitar el servei de menjador de totes les escoles de la comarca. Tot així, el consell comarcal resta a l’espera que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vertebri els mecanismes legals per mantenir el sistema de gestió actual amb convenis amb les associacions de familiars d’alumnes.

Les partides destinades a àmbits com l’acció cultural  o l’Escola comarcal de música del Ripollès es mantenen sense canvis significatius. Només amb l’excepció de l’Arxiu comarcal del Ripollès, on s’incrementarà la despesa gràcies a la previsió d’un increment en la subvenció que atorga, per a aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya

Tal com marca la llei, dins del pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès del 2020 s’hi clouen els comptes dels consorcis adscrits. D’una banda, el Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès, amb 1.065.000 euros, i de l’altra, l’Agència de desenvolupament del Ripollès, amb 1.129.110 euros.

Des del grup comarcal d’ERC-AM, Roger Bosch ha qüestionat el fet que el consell comarcal preveiés un càrrec al Consorci de benestar social del Ripollès en concepte de lloguer de l’espai que utilitza dins la seu de la corporació. Josep Maria Creixans ha detallat que no és estricament un lloguer sinó que correspon als costos de proveïment de serveis bàsics com la llum i la calefacció que, si no es recollissin al pressupost del consell comarcal, es repercutirien als ajuntaments. També des del grup republicà s’ha preguntat per la petita minva de la partida de Joventut. La vicepresidenta i consellera comarcal de la matèria, Mònica Santjaume, va aclarir que és perquè els ajuntaments, d’acord amb l’equip tècnic de Joventut del Ripollès, han desistit del programa d’activitats Gaudeix tot l’any, que ells mateixos finançaven. Entre els motius, el baix nombre de participants i que no assolia els objectius socials plantejats. Per això, l’àrea ja treballa en un nou projecte que es proposarà als ajuntaments aquest mateix 2020.

Compartiu-ho amb: