El ple del Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost per al 2021 amb un 26 % més d’inversió

18 de novembre de 2020

El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat un pressupost general per al 2021 de 10.908.527,67 euros. Ha estat amb el vot favorable dels grups comarcals de Junts, Candidatura de progrés (CP) i Unió de partits municipalistes de Catalunya (UPMcat). Alternativa municipalista (Amunt) s’han abstingut i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM) hi ha votat en contra.

El conseller comarcal d’Hisenda, Josep Maria Creixans, ha indicat que es tracta d’un pressupost “anivellat” i que compleix “els objectius d’estabilitat pressupostària” exigits per la llei. En comparació a l’exercici 2020, els comptes augmenten 1,2 milions d’euros, que representen una variació del 12,38 %.

 

UN 26 % MÉS D’INVERSIÓ

Creixans ha detallat que el pressupost preveu inversions reals per valor de 606.021,08 euros. Aquesta xifra representa un creixement molt substancial, del 26,12 %, respecte al 2020. La part més important correspon al projecte de conducció de les aigües pluvials i la gestió de les aigües seminetes i els lixiviats de l’abocador clausurat R-3. El cost és de 449.021,08 € i es finançarà, d’una banda, amb aportacions dels ajuntaments i, de l’altra, amb una subvenció de 250.000 euros de l’Agència de residus de Catalunya. També destaca, en clau de “dinamització territorial”, una inversió de 247.000 euros per a manteniment de camins rurals, subvencionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, així com 5.000 euros en millores a les instal·lacions del Refugi d’animals del Ripollès.

Paral·lelament, dins l’apartat de despeses en béns i serveis corrents es recull l’execució de la primera fase de la millora de la depuradora de Núria, amb un cost de 729.839,05 €. Aquesta despesa serà finançada el 100% per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la qual cosa no genera un desequilibri entre el pressupost d’ingressos i de despeses.

 

APOSTA PER AL TURISME

“La projecció econòmica juga un paper destacat en diversos apartats del pressupost”, ha subratllat Josep Maria Creixans. En aquest sentit, el pressupost també aposta per un reguitzell de projectes i accions de promoció turística per contribuir a “oferir als visitants una experiència de qualitat”. En aquest sentit destaca una partida de 13.000 euros que es destinarà a la xarxa de senders Itinerànnia; i 36.000 euros al projecte de turisme sostenible Experiències pirinenques emocions mediterrànies (EPirEMed), finançat amb fons europeus POCTEFA. Paral·lelament segueixen en marxa els projectes FEDER de l’Experiència dels Pirineus més autèntics i de la Xarxa d’espais de contacte amb el riu Ter. En l’àmbit de promoció econòmica també es mantenen les aportacions a l’Agència de desenvolupament del Ripollès i a l’associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

El pressupost també preveu l’increment del cànon de l’Agència de residus de Catalunya per l’entrada de deixalles a l’abocador d’Orís. Un increment que es preveu que es tradueixi en 36.376, 70 €. També augmenta la previsió del tractament dels lixiviats de l’abocador clausurat R-3. Concretament un 9,13 %, que resulten en 25.296,54 euros més.

D’altra banda, els comptes quantifiquen un augment de 69.298,27 €, un 81,01 %, en gratuïtats de menjador escolar i de 16.470,33 €, un 70 %, en la modalitat d’ajuts individuals de menjador que cobreixen fins al 70 % del  cost. Tant les gratuïtats com els ajuts es financen a través de la Generalitat. Paral·lelament, el consell comarcal, amb fons propis, augmenta en 2.000 euros més els seus ajuts per complementar l’ajut del 70 % fins al 90 o el 100 %, segons la demanda.

El pressupost del 2021 del consell comarcal, a més, preveu mantenir els imports en subvencions culturals, esportives i a entitats. I es renova l’aposta per al cicle cultural “Ripollès 5 sentits”.

El pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès també integra els comptes del Consorci servei de recaptació Cerdanya-Ripollès, amb un import d’1.083.790 euros, i el de l’Agència de desenvolupament del Ripollès, amb 1.026.303,65 euros d’ingressos i 912.278,44 euros de despesa.

Feta l’exposició per part del conseller Creixans, des de l’oposició, Roger Bosch (ERC-AM) ha manifestat que no se senten “alineats” amb aquests comptes. “No és el model que pensem per a la comarca”, ha assegurat. També ha justificat el vot en contra del grup indicant que no hi veuen reflectida cap partida per contra-restar els efectes de la covid-19. Creixans ha aclarit que els comptes no ho preveuen atès que les polítiques socials estan delegades al Consorci de benestar social del Ripollès, que sí que ho recullen.

Des del grup d’Alternativa municipalista, Àlex Medrano ha qualificat els comptes de “continuistes” atès que es mantenen les partides com les d’esports i joventut. Ha manifestat que no hi està a favor però que “és una irresponsabilitat votar-hi en contra”, tenint en compte les circumstàncies de pandèmia.

 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

  CONCEPTES 2020 2021
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.032.925,19 € 3.032.225.58 €
Capítol 4 Transferències corrents 7.199.028,69 € 7.378.802,09 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 500,00 € 500,00 €
Capítol 6 Alienacions
Capítol 7 Transferències de capital 474.000,01 € 497.000,00 €
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
  TOTAL 9.706.453,89 € 10.908.527,67 €

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

  CONCEPTES 2020 2021
Capítol 1 Despeses de personal 1.589.938,78 € 1.641.280,51 €
Capítol 2 Béns i serveis corrents 7.079.159,84 € 8.012.984,38 €
Capítol 3 Interessos 1.530,00 € 4.461,66 €
Capítol 4 Transferències corrents 555.325,27 € 643.780.,04 €
Capítol 5 Fons de contingència
Capítol 6 Inversions reals 480.500,00 € 606.021,08 €
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
  TOTAL 9.706.453,89 € 10.908.527,67 €

 

Compartiu-ho amb: