El Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost per al 2022 de 10.793.017,94 €, amb més inversió en cultura i ensenyament

2 de desembre de 2021

El ple del Consell Comarcal del Ripollès, reunit de forma extraordinària, ha aprovat el pressupost de la institució per al 2022. Els comptes es presenten anivellats i complint els objectius d’estabilitat pressupostària i ascendeixen a 10.793.017,94 euros. Aquest pressupost incorpora el del Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès, d’1.145.593,51 euros; i el de l’agència de desenvolupament del Ripollès, d’1.114.721,79 euros.

El conseller comarcal d’Hisenda, Josep Maria Creixans, ha defensat uns comptes que es redueixen un 1,06 % respecte el 2021 perquè es ve d’un exercici amb una inversió puntualment alta, de 349.000 euros, per a la conducció i gestió d’aigües a l’abocador clausurat Ripollès 3, i l’any que ve tan sols caldrà destinar-hi 100.000 euros. Tot i així, en inversions, també destaca els 247.000 euros destinats a la millora de camins rurals.

Creixans també ha subratllat que gairebé es duplica la inversió en cultura, amb la consolidació del festival Ripollès 5 Sentits i l’augment de l’aportació a la Trobada de gent gran del Ripollès. A més, pel que fa a l’Escola comarcal de música, el pressupost creix un 18 % per l’increment de matriculació d’alumnes. En matèria d’Ensenyament també s’augmenta la dotació per a transport escolar, ja que es preveu poder reactivar algunes línies fins a arribar a les disset en servei. Pel que fa a ajuts de menjador escolar, destaca l’augment d’un 66 % de la partida. En Joventut, el pressupost creix un 26 % arran de la creació d’un nou projecte innovador emmarcat dins del servei d’oficina jove.

En clau de residus, Josep Maria Creixans ha detallat que les partides s’incrementen en 96.668,55 euros per l’augment dels serveis de recollida i l’encariment del cost del cànon per entrar escombraries a l’abocador. En canvi, el descens del cost de la gestió de la matèria orgànica i del rebuig, fruit d’un millor reciclatge, permeten disminuir en 42.959,98 € la despesa. El conseller també ha fet esment de l’increment del 25,32 € de l’aportació al Refugi d’animals del Ripollès i del 3 % en despeses de personal.

Des de l’oposició, el conseller comarcal Sergi Albrich (Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal) ha anunciat l’abstenció. Considera que el model de recollida de residus no permet avançar en el reciclatge i demana més mesures per fer front als efectes econòmics de la covid aprofitant els fons de cooperació. Creixans ha afirmat que el pressupost del 2022 compleix el que detalla el contracte vigent del servei de recollida de residus, que determina l’import que s’hi ha de consignar. D’altra banda, el president, Joaquim Colomer, ha recordat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al final del 2020 va prometre per abans del febrer del 2021 el 80 % que resta per percebre dels fons de cooperació, i que encara no s’han rebut. Uns diners que Colomer assegura que es destinaran a pal·liar els efectes de la pandèmia, a partir del Pla de reactivació socioeconòmica, que es presentarà properament.

També des de l’oposició, el conseller Àlex Medrano (Alternativa municipalista) ha qualificat el pressupost de continuista, ha demanat un canvi radical de model de recollida de residus i més polítiques de joventut. També ha felicitat la feina tècnica que hi ha darrere del pressupost però ha anunciat l’abstenció.

El pressupost ha quedat aprovat per majoria absoluta amb els deu vots a favor dels grups que conformen l’equip de govern (Junts, Candidatura de progrés i Unió de partits municipalistes) i l’abstenció de set consellers de l’oposició.

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

  CONCEPTES 2021 2022
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 3.032.225.58 € 3.473.788,97 €
Capítol 4 Transferències corrents 7.378.802,09 € 7.060.734,41 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 500,00 € 11.494,56 €
Capítol 6 Alienacions
Capítol 7 Transferències de capital 497.000,00 € 247.000,00 €
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
  TOTAL 10.908.527,67 € 10.793.017,94

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

  CONCEPTES 2021 2022
Capítol 1 Despeses de personal 1.641.280,51 € 1.691.828,79 €
Capítol 2 Béns i serveis corrents 8.012.984,38 € 8.063.617,27 €
Capítol 3 Interessos 4.461,66 € 6.030,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 643.780.,04 € 678.521,88 €
Capítol 5 Fons de contingència
Capítol 6 Inversions reals 606.021,08 € 353.020,00 €
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
  TOTAL 10.908.527,67 € 10.793.017,94
Compartiu-ho amb: