El Consell Comarcal del Ripollès tanca l’exercici del 2021 del servei de residus amb una liquidació de 3.055.797,63 euros

10 de març de 2022

El Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès d’aquest dimarts ha aprovat per unanimitat la liquidació de l’exercici del 2021 corresponent al manteniment de l’abocador clausurat Ripollès 3 i el tractament i recollida dels residus urbans. Els comptes presenten un resultat de 3.055.797,63 euros pel que fa a cost dels serveis. Així, presenten una desviació de 296.510,38 euros respecte el previst, a favor dels ajuntaments.

Tal com ha explicat als alcaldes la cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, Elisabet Muntadas, aquests costos es desglossen entre el manteniment de l’abocador clausurat, els serveis de recollida de residus de cada municipi i el tractament posterior d’aquests residus. El manteniment de l’abocador es repercuteix a cada ajuntament en funció de les tones de residus abocades per cada municipi mentre la infraestructura va estar en servei. Pel que fa a la recollida dels residus, es quantifica segons els serveis que demana cada ajuntament i, concretament, la recollida de trastos i la deixalleria es computa en funció de la població i els residus recollits. Finalment, el cost del tractament dels residus es repercuteix en funció de les tones per municipi.

D’aquests tres milions d’euros, el 47 % corresponen al cost del servei de recollida de residus urbans i fer-ne el tractament es tradueix en el 27 %, una xifra que podria reduir-se a zero si tota la població separés els residus degudament per fraccions. Tant el servei de deixalleries i recollida de trastos com el manteniment de l’abocador clausurat representen un 11 % del total, respectivament. El 4 % restant s’atribueix a altres despeses menors. Si ens fixem específicament en el cost de manteniment de l’abocador, aquest 2021, el 53 % s’ha dedicat al transport i el tractament dels lixiviats. El 38 % correspon a les darreres actuacions de millora de els instal·lacions. Representen menys pes en els costos el transport de les aigües seminetes, el pagament dels cànons de l’aigua i altres actuacions de manteniment.


48,45 % DE RECOLLIDA SELECTIVA

Els càlculs fets en aquesta liquidació de l’exercici 2021 del servei de residus també conclou que la proporció que representa la recollida selectiva sobre totes les escombraries és del 48,45 %. Per tant, al Ripollès, el reciclatge augmenta, atès que el 2020, va ser del 46,65 %, ja per sobre de la mitjana catalana. Destriant les dades per fraccions, veiem com la proporció més elevada, el 2021, ha correspost al rebuig, amb aproximadament el 52 %. A continuació hi trobem l’orgànica, amb l’11 %; el paper i el cartró, amb un 8 %; i els envasos i el vidre, cadascuna amb un 6 %. El percentatge restant, d’un 17 %, correspon als residus entrats a la deixalleria, que en bona mesura també s’acaben reciclant.


EL 2021, MENYS LIXIVATS

L’emanació de lixiviats és habitual en aquest tipus d’infraestructura, fruit de la compactació i la descomposició dels residus acumulats. Els darrers anys l’aflorament d’aquests líquids ha augmentat substancialment, vinculat a la pluviometria, cosa que s’ha traduït en un augment important de les despeses de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. Això, juntament a les aigües pluvials que transcorren per l’abocador i queden contaminades. Una de les xifres que revela aquesta liquidació de l’exercici és que el volum de lixiviats ha sigut de 4.980 m3, que representen aproximadament un miler menys que el 2020, però un miler i escaig més, en comparació al 2019. Pel que fa a les aigües pluvials contaminades, el 2021 se n’han recollit i tractat 2.280 m3, molt per sota dels prop de 7.000 del 2020, però una xifra similar a la del 2019.

Compartiu-ho amb: