El consell comarcal aprova les bases dels ajuts de menjador i transport escolar del curs 22-23

16 de març de 2022

El Consell Comarcal del Ripollès segueix contribuint a la cohesió social de la població dels nostres municipis. Atenent aquesta finalitat, al darrer ple ordinari ha aprovat les bases dels ajuts de menjador i de transport escolar per al curs 2022-2023 per aquells casos en què no es disposa de la gratuïtat sistemàtica del servei. La convocatòria preveu ajuts per finançar o bé el 70 % del cost del servei o bé el 100 %, en funció del nivell de renda familiar, les especificitats familiars (família nombrosa, monoparental, alumne o germà discapacitat, acolliment o redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques) i la situació social segons la valoració del Consorci de Benestar Social del Ripollès. El Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 70 %.

Els ajuts de menjador i transport escolar els poden demanar totes les famílies que tinguin fills escolaritzats en centres educatius del Ripollès i cursin estudis des del segon curs del primer cicle d’Educació infantil fins a 4t d’Educació secundària obligatòria. La informació sobre els ajuts estarà disponible properament a la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès i als centres de la comarca. Això serà així tan bon punt la convocatòria es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.

Per al curs vinent, es preveu destinar a aquests ajuts un total de 228.767,03 euros, aportats pel Departament d’Educació. Aquesta quantitat, el Consell Comarcal del Ripollès la complementarà amb 25.000 euros més, per complementar la línia d’ajuts que cobreix el 70 % del cost del servei de menjador. Dels 228.767,03 euros, 26.219,20 € corresponen als ajuts de menjador del 100 % i 182.497,90, als del 70 %. Els 20.049,93 restants corresponen als ajuts de transport escolar.

TERMINIS DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds es podran presentar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès i també de forma presencial o per correu ordinari (carrer del Progrés, 22 de Ripoll). El termini de presentació s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i restarà obert fins al 31 de maig. Les sol·licituds també es podran presentar presencialment fins al 20 de maig als centres d’ensenyament on l’alumne tingui la reserva de plaça per al curs vinent.

Després d’aquest període només s’acceptaran en tres supòsits. El primer, és en el cas de nova matrícula. El segon, en situacions sobrevingudes que requereixin l’atenció dels serveis socials es podran presentar fora de termini acompanyades de l’informe corresponent del Consorci de benestar social del Ripollès. També les podran presentar fora de termini les famílies la situació econòmica de les quals hagi estat greument afectada per una causa de força major degudament justificada.

Per a més informació sobre els serveis i els ajuts de transport i de menjador es pot contactar amb l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès al telèfon 972 70 32 11 o per correu electrònic a ensenyament@ripolles.cat.

MÉS DE TRENTA ANYS DE SERVEI

El transport i el menjador escolars són serveis gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar la competència el 1989. És per això que és la corporació comarcal qui adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del govern. A més, el Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 50 %.

El transport i el menjador escolars són gratuïts per a tots els alumnes des del segon curs del primer cicle d’Educació infantil fins a 4t d’ESO que, com que no disposen de centre d’ensenyament al seu municipi, hagin de desplaçar-se a un altre. En el cas del Ripollès, per habilitar una línia de transport escolar cal una demanda de com a mínim tres persones per etapa educativa. En les gratuïtats del transport no s’hi inclou el batxillerat, que és un ensenyament postobligatori. En canvi, el servei de transport és completament gratuït per a tots els alumnes d’Educació especial. Per a les persones sense dret a gratuïtat del transport, el consell comarcal posa a disposició de les famílies el sistema d’ajuts de desplaçament.

Tota la informació sobre aquest servei, incloent-hi els horaris, les línies, les pautes d’ús i les indicacions en cas de nevades, es pot consultar al web ripolles.cat/ensenyament.

Compartiu-ho amb: