El consell comarcal destina 682.000 euros més a fer realitat el pla de reactivació socioeconòmica Ripollès 30

20 de maig de 2022

Contrarestar els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la covid-19 i enfocar el futur de la recuperació amb horitzó al 2030 és una qüestió que ha ocupat el Consell Comarcal del Ripollès des que es va desencadenar aquesta pandèmia global. El treball dut a terme des de llavors conjuntament amb l’Agència de desenvolupament del Ripollès i la Unió intersectorial empresarial del Ripollès, amb la complicitat de totes les administracions que intervenen en el nostre territori i també amb els agents econòmics i socials, ha desembocat en un pla de reactivació socioeconòmica anomenat Ripollès 30.

Aquesta setmana, el ple del consell ha aprovat destinar a l’execució del pla 682.000 euros del romanent de tresoreria de l’exercici 2021 que, al seu torn, corresponen als fons extraordinaris de cooperació local de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una quantitat que es va acabar rebent al final del 2021, per bé que s’havia anunciat que es transferiria al consell comarcal al gener o al febrer.

“EFECTE MULTIPLICADOR”

El president, Joaquim Colomer, ha detallat que la voluntat és aconseguir un “efecte multiplicador dels diners que arriben a la nostra comarca”. D’aquesta manera, l’execució del Ripollès 30 es farà realitat mitjançant la suma de recursos econòmics de procedències diferents. Així doncs, aquests 682.000 euros se sumen als 130.000 que ja hi va destinar el consell comarcal durant el 2021, també provinents dels fons extraordinaris de cooperació. De la mateixa manera, també hi contribuiran organismes com l’Agència de desenvolupament del Ripollès, el Consorci de benestar social del Ripollès, la Unió intersectorial empresarial del Ripollès, l’Institut Abat Oliba o la Fundació Eduard Soler, entre altres, amb recursos obtinguts per la seva banda. Amb aquesta suma d’imports, es calcula que el pla acabarà dotant-se inicialment de prop de 4,5 milions d’euros.

És en aquest punt que pren sentit la voluntat expressada pel president de voler sumar organismes com aquests en el procés de redacció del pla. Un procés que es va buscar que fos “participat per tots els ripollesos que volguessin” per mitjà de catorze taules sectorials temàtiques i representatives de tot el teixit econòmic, social i polític del Ripollès, en les quals va arribar a implicar-s’hi més del 2 % de la població ripollesa; més de 250 persones.

L’acord per destinar aquesta part del romanent de tresoreria s’ha aprovat amb els vots dels grups comarcals de Junts, Candidatura de progrés, Unió de partits municipalistes i Alternativa municipalista. Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal va optar per l’abstenció. El portaveu d’aquest grup, Roger Bosch, no està d’acord amb com es va gestionar “aquest impuls del moment covid” i que “s’havia de fer en el moment que tocava i no ara”. Així mateix, considera que el pla no és suficientment transversal i que ha de poder tenir continuïtat més enllà d’aquest mandat. El president, Joaquim Colomer, considera que la redacció del projecte ha estat suficientment transversal gràcies al treball mitjançant les catorze taules sectorials. A més, el resultat es va discutir en una reunió específica amb tots els grups comarcals. Fet i fet, Colomer ha estès la mà a Bosch a treballar conjuntament l’execució del pla i el seguiment del desplegament de les accions.

L’execució d’aquests 682.000 euros que el ple ha aprovat destinar al pla Ripollès 30 es dividirà en tres parts. Així, si bé un terç l’invertirà directament el mateix consell comarcal, un altre terç es vehicularà a través de l’Agència de desenvolupament del Ripollès i, la tercera part restant, l’executarà la Unió intersectorial empresarial del Ripollès.

EL PLA RIPOLLÈS 30

El pla Ripollès 30 parteix d’una diagnosi profunda de la situació socioeconòmica del Ripollès arran de la trajectòria comarcal de les darreres dècades. A partir d’aquí, proposa trenta projectes a curt, mitjà i llarg termini que pivoten en la creació de llocs de feina, la transició digital i la transició energètica i que passen pel treball en xarxa de tots els actors de la comarca, amb lideratges concrets i tenint en compte la col·laboració publicoprivada. Aquests projectes se circumscriuen sota vuit enfocaments: El talent arrela al Ripollès; Viure al Ripollès; Comerç XXI; El Ripollès, destinació turística; Transició energètica al Ripollès; Ripollès, futur agroalimentari; Intel·ligent, inclusiu i impacte; i Transversalitat.

L’horitzó global en què es treballa és l’any 2030 i duen intrínsecament l’objectiu que, aquell any, el Ripollès arribi als 30.000 habitants. Per coordinar i fer seguiment del desplegament del pla es crearan uns quadres de comandament, uns indicadors, uns terminis i un sistema d’avaluació i rendició de comptes.

Compartiu-ho amb: