El Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost de prop de 12 milions d’euros, marcat per l’augment de les inversions

18 de novembre de 2022

El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat per majoria absoluta un pressupost per al 2023 que ascendeix fins a  11.814.893,30 €. Això representa un augment aproximadament d’un milió d’euros, un  9,47 % en comparació a l’exercici del 2022, tal com han detallat el president, Joaquim Colomer, i el conseller comarcal d’Hisenda, Josep Maria Creixans. Es tracta d’uns comptes “anivellats i que compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària”, ha concretat Colomer.

L’augment en el capítol d’inversions és una de les qüestions més representatives del pressupost del 2023. Així com el 2022 es pressupostaven per un import de 353.020 euros, per a l’any vinent augmenten un 45,6 % fins als 514.010 euros. Tal com ha explicat Creixans, destaca la inversió prevista de 250.000 euros per millorar camins rurals i el mateix import per executar la segona fase de les obres de millora de les infraestructures de manteniment de l’abocador clausurat Ripollès 3. Dins d’aquest mateix apartat també s’hi preveuen, entre altres, 8.000 euros per millorar les instal·lacions del Refugi d’animals del Ripollès.

AUGMENTEN ELS INGRESSOS LLIGATS AL RECICLATGE

La recollida i gestió de les diferents fraccions dels residus urbans representen també una part important del pressupost. Globalment, els costos del servei es preveu que creixin un 12,51 %. Això és així, sobretot per l’augment de cànon que cal abonar per dipositar rebuig a l’abocador, i per introduir al servei els canvis sol·licitats pels ajuntaments ara que ha d’entrar en vigor un nou contracte de gestió. En aquest apartat, també cal destacar que l’augment de la recollida selectiva es tradueix en més ingressos per al consell comarcal, ja que les empreses que fan el reciclatge paguen pel material que se’ls porta i això contribueix a fer front als costos globals de la gestió de residus. Així, aquesta aportació puja un 37,84 % i passa dels 312.602,14 als 430.876,28 euros. Referent a l’àrea de Territori i Sostenibilitat, també cal fer esment de l’augment d’un 5,46 % en concepte de millores en la xarxa de depuradores.

Altres qüestions rellevants del pressupost són, per exemple, l’augment d’un 61 % dels diners destinats a subvencions per a entitats, i d’un 17 % les aportacions en subvencions per al sector primari. També creix la inversió en Cultura, amb prop d’un 4 %; en Joventut un 13,5 %.

Des de l’oposició, Roger Bosch (Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal) ha recordat que el seu grup no comparteix el model de recollida de residus, que considera que és un dels punts de pes del pressupost i hi troba a faltar “una aposta clara” per l’Agència de desenvolupament del Ripollès i l’Escorxador del Ripollès. És per això que ha anunciat l’abstenció.

Josep Maria Creixans li ha respost que el servei de residus es dissenya en funció de les demandes dels alcaldes i, pel que fa a l’escorxador, que s’està a l’espera que es concretin les aportacions d’altres administracions per determinar la del consell comarcal. En aquest sentit, el president, Joaquim Colomer, ha subratllat el compromís de la corporació amb els ramaders i la continuïtat de l’escorxador com a organisme que més diners hi ha destinat: 50.000 euros entre els dos darrers exercicis. “Celebrem que no només el que veiem al pressupost és la intencionalitat d’aquest govern”, ha replicat Bosch. Igual que ERC-AM, el conseller comarcal d’Alternativa municipalista (AMUNT) també s’ha abstingut en la votació.

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 CONCEPTES20222023
Capítol 1Impostos directes
Capítol 2Impostos indirectes
Capítol 3Taxes i altres ingressos3.473.788,97 €3.681.058,57 €
Capítol 4Transferències corrents7.060.734,41 €7.622.330,17 €
Capítol 5Ingressos patrimonials11.494,56 €11.494,56 €
Capítol 6Alienacions
Capítol 7Transferències de capital247.000,00 €500.010,00 €
Capítol 8Actius financers
Capítol 9Passius financers
 TOTAL10.793.017,94 €11.814.893,30 €

PRESSUPOST DE DESPESES

 CONCEPTES20222023
Capítol 1Despeses de personal1.691.828,79 €1.770.358,47 €
Capítol 2Béns i serveis corrents8.063.617,27 €8.740.291,91 €
Capítol 3Interessos6.030,00 €4.840,00 €
Capítol 4Transferències corrents678.521,88 €785.392,92 €
Capítol 5Fons de contingència
Capítol 6Inversions reals353.020,00 €514.010,00 €
Capítol 7Transferències de capital
Capítol 8Actius financers
Capítol 9Passius financers
 TOTAL10.793.017,94 11.814.893,30 €
Compartiu-ho amb: