El Consell Comarcal del Ripollès obre el termini per a les sol·licituds de plaça, ajuts i gratuïtats de transport i menjador escolar

2 de maig de 2023

Amb l’objectiu de seguir perfeccionant any rere any la tramitació de les peticions relacionades amb els serveis d’Ensenyament, el Consell Comarcal del Ripollès ja ha obert, més d’hora de l’habitual, el període per sol·licitar places, ajuts i gratuïtats tant del transport com del menjador escolar. D’aquesta manera, enguany s’ha ampliat el termini ordinari per presentar els formularis, que es conclourà el 31 de maig.

Al web ripolles.cat/ensenyament hi ha disponibles tots els formularis de sol·licitud corresponents, així com una guia per presentar-los de forma telemàtica i un espai amb informació per saber quines sol·licituds es poden presentar en cada cas.

Els formularis estan repartits en dues columnes, en funció de si es tracta del servei de menjador o bé el de transport. Pel que fa al menjador, es pot sol·licitar la gratuïtat, l’ajut o, simplement la plaça. En aquest darrer cas, cal acompanyar-la del full de dades bancàries si és la primera vegada que se sol·licita aquest servei o si aquesta informació ha canviat. En relació al transport escolar, es pot sol·licitar la gratuïtat, l’ajut socioeconòmic, l’ajut geogràfic o la plaça de transport urbà per als usuaris de Campdevànol, Camprodon i Ripoll. El formulari de dades bancàries cal presentar-lo en qualsevol dels casos excepte si es pot optar a la gratuïtat. I, en tots els supòsits, cal adjuntar una fotografia de carnet.

AJUTS DE FINS AL 70 I EL 100 %

La convocatòria preveu ajuts per finançar o bé el 70 % del cost del servei o bé el 100 %, en funció del nivell de renda familiar, les especificitats familiars (família nombrosa, monoparental, alumne o germà discapacitat, acolliment o redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques) i la situació social segons la valoració del Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR). El Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 70 %.

Els ajuts de menjador i transport escolar els poden demanar totes les famílies que tinguin fills escolaritzats en centres educatius del Ripollès i cursin estudis des del segon curs del primer cicle d’Educació infantil fins a 4t d’Educació secundària obligatòria.

Per al curs vinent, es preveu destinar a aquests ajuts un total de 328.512,85 euros, aportats pel Departament d’Educació. A aquesta quantitat, el Consell Comarcal del Ripollès hi afegeix 25.000 euros més, per complementar la línia d’ajuts que cobreix el 70 % del cost del servei de menjador. Així, globalment, en ajuts de transport escolar s’hi destinen 18.500 euros i, en els menjador escolar, 335.012,85 €.

NOVETATS PEL QUE FA A LA COMPACTACIÓ DELS AJUTS

Des de fa uns anys, el consorci de benestar social podia valorar la possibilitat de compactar l’ajut de menjador escolar en els casos en què no és del 100 % del cost del servei. Aquesta mesura consistia a donar la possibilitat de fer ús del menjador únicament tres o quatre dies a la setmana durant el curs fins que s’esgoti l’import concedit, en comptes de fer-lo servir cada dia i pagar la diferència de preu no coberta per l’ajut.

Enguany la novetat és que aquesta compactació cal sol·licitar-la amb un nou formulari que s’ha habilitat i que caldrà presentar al consell comarcal, juntament amb la sol·licitud de l’ajut de menjador escolar. Igualment, el CBSR supervisarà les sol·licituds de les famílies en seguiment i podrà arribar a denegar-les.

TERMINIS DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds es podran presentar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès i també de forma presencial o per correu postal (carrer del Progrés, 22 de Ripoll). El termini ordinari de presentació es conclourà el 31 de maig. Les sol·licituds també es podran presentar presencialment fins al 19 de maig als centres d’ensenyament on l’alumne tingui la reserva de plaça per al curs vinent.

Per a més informació sobre els serveis i els ajuts de transport i de menjador es pot contactar amb l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès al telèfon 972 70 32 11 o per correu electrònic a ensenyament@ripolles.cat.

MÉS DE TRENTA ANYS DE SERVEI

El transport i el menjador escolars són serveis gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar la competència el 1989. És per això que és la corporació comarcal qui adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del govern. A més, el Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 70 %.

El transport i el menjador escolars són gratuïts per a tots els alumnes des del segon curs del primer cicle d’Educació infantil fins a 4t d’Educació secundària obligatòria (ESO) que, com que no disposen de centre d’ensenyament al seu municipi, hagin de desplaçar-se a un altre. En el cas del Ripollès, per habilitar una línia de transport escolar cal una demanda de com a mínim tres persones per etapa educativa. En les gratuïtats del transport no s’hi inclou el batxillerat o els cicles formatius, ja que es tracta d’ensenyaments postobligatoris. En canvi, el servei de transport és completament gratuït per a tots els alumnes d’Educació especial. Per a les persones sense dret a gratuïtat del transport, el consell comarcal posa a disposició de les famílies el sistema d’ajuts de desplaçament.

Tota la informació sobre els serveis de transport i menjador escolar, així com les pautes d’ús i les indicacions en cas de nevades, es pot consultar al web ripolles.cat/ensenyament. Més endavant també s’hi afegiran, com cada any, els horaris del transport escolar i el mapa de línies.

Compartiu-ho amb: