Declaració d’accessibilitat del Consell Comarcal del Ripollès
Portada 9 Declaració d’accessibilitat del Consell Comarcal del Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a ripolles.cat.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

· Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: hi pot haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.

· L’agrupació estructural no és completa.

· Errades en la separació de contingut i presentació.

· Manca d’etiquetes en els formularis.

· Manca d’estructura en els formularis.

· Enllaços sense descripció.

· Inconsistència en la comptabilitat.

· El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

· Hi pot haver fitxers ofimàtics i formularis web publicats abans del 20/09/2018 que no compleixin els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 9 de novembre de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 12 de novembre de 2020.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I PROPOSTES

Qualsevol persona física o jurídica pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica eadministracio@ripolles.cat  o bé per via telefònica (972 18 50 56) o presencialment al carrer del Progrés, 22 de Ripoll (CP 17500).

Igualment, qualsevol personal física o jurídica pot presentar sol·licituds d’informació accessible, suggeriments, queixes i propostes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Ripollès, tràmit “Queixes, suggeriments i propostes”. També es pot presentar un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Carrer del Progrés, 22 de Ripoll (CP 17500).

· Per exemple:

· Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

· Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

· Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit a la Seu Electrònica o al Registre de documents de l’organisme. També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats en aquesta apartat seran rebudes i traslladades per la Subàrea d’Administració Electrònica i Transparència, de l’Àrea de Secretaria, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web del Consell Comarcal del Ripollès.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest lloc web és revisat periòdicament per l’Observatori d’Accessibilitat Web, havent-se realitzat la darrera revisió el novembre de 2020, amb una puntuació mitjana de 6,70 en el compliment dels requeriments d’accessibilitat.

El Consell Comarcal del Ripollès treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del Consell Comarcal del Ripoll complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleix en l’actualitat el nostre lloc web.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de de galetes (vegi’s l’apartat Política de galetes).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

Compartiu-ho amb: