Comissió especial de comptes
Portada 9 EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 9 Comissió especial de comptes

Està designada per revisar i informar dels comptes del consell comarcal i de tots els organismes que en depenen. Són funcions específiques de la comissió analitzar i informar sobre el compte general del pressupost i les altres que disposa la legislació local en vigor. Hi han d’estar representats tots els grups polítics de la corporació i està presidida pel president.

Es reuneix necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la coporaciójuntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n un informe.

Formen part de la Comissió Especial de Comptes del mandat 2019-2023:

· Sr. Josep Maria Creixans i Pons, per al grup comarcal Junts
· Sr. Roger Bosch Capdevila, per al grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
· Sr. Enric Pérez Casas, per al grup comarcal de la Candidatura de Progrés
· Sr. Ramon Roqué Riu, per al grup comarcal de la Unió de partits municipalistes
· Sr. Àlex Medrano Foz, per la grup comarcal d’Alternativa municipalista

Compartiu-ho amb: