Comissió especial de comptes
Portada 9 EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 9 Comissió especial de comptes

Està designada per revisar i informar dels comptes del consell comarcal i de tots els organismes que en depenen. Són funcions específiques de la comissió analitzar i informar sobre el compte general del pressupost i les altres que disposa la legislació local en vigor. Hi han d’estar representats tots els grups polítics de la corporació i està presidida pel president.

Es reuneix necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporaciójuntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n un informe.

Els membre de la Comissió especial de comptes del mandat 2023-2027 estan pendents de designació.

Compartiu-ho amb: