Depuradores
Portada 9 Depuradores

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CAMPRODON

 

Emplaçament
 
L’estació depuradora d’aigua residuals de Camprodon està situada entre la Colònia Estebanell i el municipi de Camprodon, a la marge esquerra del riu Ter.

Les coordenades UTM són: X= 447.305,0 i Y=4.683.477,0

 

Descripció del procés 
 

La línia d’aigua bruta comença en un pou de grossos, que actua conjuntament com a poudessorrador. Desprès del pou de bombeig, es situa el pretractament amb una reixa de desbast de fins i una zona d’extracció de sorres i greixos. El reactor biològic està format per canals d’oxidacióamb una zona anaeròbica i una altre aeròbica, on l’oxigen necessari es distribuït per graellessubmergides de difusors. L’últim pas es la clarificació de l’aigua en el decantador secundari, des del que es impulsat el fang decantat fins a la sitja espessidora de fangs.

La línia de fangs consisteix en una deshidratació dels fangs espessits a la sitja, mitjançant unacentrífuga que redueix la quantitat d’aigua als fangs. 

 
 
Dades tècniques
 
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament:
 
  CABAL tractat MES DBO5 DQO NTK
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa 75.930 300 20 300 20        
t. Alta 9.000
  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgN/l mgN/l
gener – 17 49.681 1.603 75 6 121 6 210 30 22,42 2,24
ferer – 17 81.185 2.899 77 7 99 6 176 30 25,78 6,73
març – 17 66.261 2.137 65 6 85 6 151 30 14,57 2,24
abril – 17 51.784 1.726 89 4 153 5 264 30 18,21 2,80
maig – 17 54.799 1.768 69 5 107 5 190 30 26,90 3,08
juny – 17 46.224 1.541 77 6 98 6 171 30 24,10 4,48
juliol – 17 41.899 1.352 108 6 156 6 280 30 41,19 5,64
agost – 17 48.804 1.574 244 15 324 11 639 42    
setembre – 17 49.748 1.658 93 4 127 5 223 30 17,93 2,80
octubre – 17 47.916 1.546 96 3 124 5 221 30 16,81 2,80
novembre – 17 42.731 1.424 123 6 166 6 307 30 19,61 1,97
desembre – 17 47.460 1.531 116 7 164 6 343 32 22,42 5,6
TOTAL 628.492                  
MITJANA 52.374 1.730 103 6 144 6 265 31 22,72 3,67
MÀXIM 81.185 2.899 244 15 324 11 639 42 41,19 6,73
MÍNIM 41.899 1.352 65 3 85 5 151 30 14,57 1,97
RESUM 2016 718.731 1.964 90 5 124 5 222 30 25,01 2,78
RESUM 2015 741.603 2.032 93 5 118 5 207 30 20,22 2,51
RESUM 2014 798.423 2.187 97 5 119 5 207 31 19,85 2,57

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE NEVÀ (TOSES)

 

Emplaçament

L’EDAR de Nevà està situada als terrenys de cal Muntaner. Les coordenades UTM són: X=424.300,0 i Y=4.685.105,0

 
Descripció del procés

L’aigua residual a tractar arriba a la planta mitjançant un col·lector per gravetat. L’aigua arriba a planta en una arqueta de distribució que un by-pass per poder enviar aigua cap a la llera del riu en el cas de tenir excés de cabal a causa de les pluges. Seguidament passa per una altra arquetaproveïda d’un petit pou dessorrador i d’una petita reixa de desbast. Seguidament l’aigua va al tancd’aireació i al tanc clarificador, tots dos són soterrats.L’aportació de l’oxigen en el biològic o tancd’aireació es fa pel sistema FLOGET, element mecànic submergit i connectat a una canonada quesurt a l’exterior per captar l’aire i distribuir-lo per tot el tanc. El tanc clarificador un canal deflector per la part superior, per on s’envia l’aigua tracatada cap al riu i per la part inferior unapetita bomba submergida per recircular el fang decantat i per treure el fang en excés. 

 

Dades tècniques
 
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament 
 
  MES DBO5 DQO
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida rendiment
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l %
gener – 17 104 8 156 7 300 30 90,0
ferer – 17 46 6 65 6 117 30 74,4
març – 17 70 8 82 7 147 30 79,6
abril – 17 76 6 137 7 280 30 89,3
maig – 17 80 5 97 6 158 30 81,0
juny – 17 69 7 93 7 143 30 79,0
juliol – 17 172 16 188 11 321 34 89,4
agost – 17 270 27 243 22 663 61 90,8
setembre – 17 101 15 150 13 282 40 85,8
octubre – 17 129 11 180 10 339 36 89,4
novembre – 17 97 6 139 8 238 31 87,0
desembre – 17 86 7 116 8 221 33 85,1
MITJANA 108 10 137 9 267 35 85,1
MÀXIM 270 27 243 22 663 61 90,8
MÍNIM 46 5 65 6 117 30 74,4
RESUM 2016 104 9 129 7 237 30 87,3
RESUM 2015 134 10 198 10 340 34 90,0
RESUM 2014 141 10 148 8 243 31 87,2

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE NÚRIA

 

Emplaçament

 

L’EDAR de Núria es troba just davant del llac de Vall de Núria. Les coordenades UTM són: X=430.400,0 i Y=4.694.500,0 


Descripció del procés

 

La població a la Vall de Núria és molt variant al llarg de l’any. EL tractament consisteix en un pretractament de fins, dues fosses sèptiques i un tractament biològic tipus percolador en sèrie equipats amb clarificador.

L’aigua residual a tractar procedent del col·lector per gravetat passa per un pretractament que consta d’una reixa de fins. L’aigua tamisada arriba a les fosses sèptiques que actuen com a decantació i emmagatzematge de fangs. L’aigua passa als filtres on es produeix el tractament biològic i la clarificació i l’aigua tractada s’aboca al llac.

 

 

Dades tècniques 

 

Qualitat de l’aigua entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament

 

  MES DBO5 DQO
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa 30 200   500  
 
t. Alta 90
        mg/l       mg/l      mg/l      mg/l     mg/l     mg/l
gener – 17 414 41 530 39 948 80
ferer – 17 326 30 366 23 858 52
març – 17 302 34 337 37 623 81
abril – 17 118 18 264 21 447 48
maig – 17 301 20 470 23 723 47
juny – 17 716 39 461 53 914 81
juliol – 17 241 40 303 50 684 110
agost – 17 328 62 385 53 718 114
setembre – 17 467 34 462 41 858 85
octubre – 17 215 29 295 32 512 63
novembre – 17            
desembre – 17 335 43 543 45 958 84
MITJANA 342 35 401 38 749 77
MÀXIM 716 62 543 53 958 114
MÍNIM 118 18 264 21 447 47
RESUM 2016 303 25 366 30 682 61
RESUM 2015 367 24 381 32 753 67
RESUM 2014 338 27 323 40 580 69

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE PLANOLES

Emplaçament

L’EDAR de Planoles està situada al paratge anomenat El Molí. Les coordenades UTM són: X=462.280,0 i Y=4.685.126,0


Descripció del procés

L’aigua residual a tractar arriba a la planta mitjançant un col·lector per gravetat. L’estació de tractament és del tipusllit de torba i la instal·lació disposa de dues línies que fan treballar alternativament. El procés consisteix en unafiltració a través d’una capa de torbaassentada sobre un sistema de drenatge de sorra i grava, amb solera de formigó.

L’aigua bruta procedent del col·lector per gravetat passa per un pretractament que consta d’una reixa de gruixuts de neteja manual i un dessorrador-desgreixador també manual fins arribar al microtamís estàtic. L’aigua tamisadaarriba al pericó de repartiment amb dues vàlvules de comporta per alimentar o aïllar els dos llits de torba. L’aiguatractada passa per una arqueta que disposa de tres sortides per a cada llit, amb sortida inferior mitjançant vàlvula de bola, pel buidament complet del llit. L’efluent és abocat al riu Freser.
                                                                                                                            

Dades tècniques
                                                                                                                            
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament
 
  MES DBO5 DQO
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
DADES DE DISSENY t. Baixa          
t. Alta  
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
gener – 17 76 11 131 11 264 31
ferer – 17 56 12 82 9 152 35
març – 17 59 12 73 9 113 30
abril – 17 117 11 151 11 260 33
maig – 17 71 7 94 7 167 30
juny – 17 67 13 81 10 141 32
juliol – 17 157 13 168 11 320 33
agost – 17 199 28 207 27 528 63
setembre – 17 69 5 121 7 211 33
octubre – 17 60 10 90 10 146 31
novembre – 17 50 11 95 7 156 31
desembre – 17 73 12 100 9 168 34
MITJANA 88 12 116 11 219 35
MÀXIM 199 28 207 27 528 63
MÍNIM 50 5 73 7 113 30
RESUM 2016 60 9 86 8 143 30
RESUM 2015 76 12 116 11 219 36
RESUM 2014 98 8 141 8 234 31

 DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE RIBES DE FRESER

 

Emplaçament
 
L’estació depuradora d’aigua residuals de Ribes de Freser està situada a la carretera Bruguera, s/n . Les coordenades UTM són: X= 431.400,0 i Y=4.683.400,0
 
 
Descripció del procés 

L’aigua residual que s’ha de tractar arriba a la planta procedent del municipi de Ribes de Freser, per mitjà d’uncol·lector per gravetat. Un cop a la planta l’aigua residual és elevada fins al pretractament que consta de dues reixes de fins autonetejants. L’aigua passa després per una petita cambra anòxica que fa de selector, prèvia al tancd’aireació tipus carrusel.

D’aireació l’aigua passa a clarificació d’un decantador amb deflectora, on l’aigua tractada és enviada al riu Freser i el fang a un espessidor per gravetat. La deshidratació es fa mitjançant una centrífuga de fangs.

 
Dades tècniques
     
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament 
 
  CABAL tractat MES DBO5 DQO
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa 37.500 280 30 275 14 580 70
t. Alta  
  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
gener – 17 54.317 1.752 77 7 101 6 182 30
ferer – 17 60.072 2.145 68 7 89 7 145 30
març – 17 72.644 2.343 69 7 82 6 143 30
abril – 17 69.777 2.326 66 6 90 6 162 30
maig – 17 68.260 2.202 71 6 88 6 155 30
juny – 17 65.174 2.172 67 7 85 6 148 30
juliol – 17 60.104 1.939 80 7 107 6 192 30
agost – 17 53.788 1.735 70 18 96 10 167 31
setembre – 17 60.578 2.019 77 6 89 6 158 30
octubre – 17 60.160 1.941 58 5 85 5 142 30
novembre – 17 50.899 1.697 58 6 89 6 147 30
desembre – 17 54.453 1.757 62 6 90 6 155 30
TOTAL 730.226              
MITJANA 60.852 2.002 69 7 91 6 158 30
MÀXIM 72.644 2.343 80 18 107 10 192 31
MÍNIM 50.899 1.697 58 5 82 5 142 30
RESUM 2016 745.281 2.036 74 7 96 6 170 30
RESUM 2015 676.420 1.853 74 6 99 6 166 30
RESUM 2014 686.609 1.881 78 8 103 7 174 30
 
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE RIPOLL-CAMPDEVÀNOL
 
Emplaçament
     
L’estació depuradora d’aigua residuals de Campdevànol-Ripoll està situada a la carretera comarcal C-17, Km. 90.
Les coordenades UTM són: X= 434.000,0 i Y=4.668.700,0
 
 

Descripció del procés  

L’aigua residual que s’ha de tractar arriba a la planta procedent dels municipis de Ripoll i Campdevànol per mitjàd’una estació de bombament, situada a la colònia Botey. Un cop a la planta l’aigua bruta és elevada fins al pretractament on passa per dues reixes de fins i un dessorrador-desgreixador. L’aigua passa després al tancd’aireació tipus Orbal que consta de tres canals concèntrics que permeten treballar, o amb el dos canals interns, o amb els tres alhora. La dosificació de clorur fèrric a aireació permet l’eliminació del fòsfor afluent.

De la bassa d’aireació, l’aigua circula cap a clarificació que consta de dos decantadors amb deflectora on l’aigua tractada és enviada al riu Ter. La deshidratació consta de dos filtres banda.

Dades tècniques
 
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament
 
  CABAL tractat MES DBO5 DQO NTK
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa 9000                
t. Alta  
  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgN/l mgN/l
gener – 17 182.674 5.893 120 6 162 6 297 30 20,0 1,68
ferer – 17 191.846 6.852 118 7 140 6 258 30 24,7 5,33
març – 17 225.366 7.270 103 6 132 6 248 30 22,8 4,62
abril – 17 266.511 8.884 82 5 101 5 190 30 18,5 3,12
maig – 17 262.919 8.481 91 5 112 5 191 30 18,7 1,62
juny – 17 286.910 9.564 76 4 92 5 164 30 16,1 2,48
juliol – 17 261.945 8.450 79 4 94 5 171 30 18,8 2,24
agost – 17 235.598 7.600 105 7 120 6 221 30
setembre – 17 216.354 7.212 110 4 115 5 213 30 21,7 2,99
octubre – 17 167.034 5.388 108 4 126 5 235 30 21,3 2,24
novembre – 17 142.417 4.747 111 4 157 5 270 30 22,6 3,81
desembre – 17 144.017 4.646 135 5 173 6 355 30 22,4 3,36
TOTAL 2.583.591                  
MITJANA 215.299 7.082 103 5 127 5 234 30 20,7 3,04
MÀXIM 286.910 9.564 135 7 173 6 355 30 24,7 5,33
MÍNIM 142.417 4.646 76 4 92 5 164 30 16,1 1,62
RESUM 2016 2.524.609                  
RESUM 2015 3.098.343                  
RESUM 2014 2.787.322                  

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

 

Emplaçament

L’estació depuradora d’aigua residuals de Sant Joan de les Abadesses està situada als afores del municipi de Sant Joan de les Abadesses, al final del camí de la casa de turisme rural La Caseta.

Les coordenades UTM són: X= 440.413,0 i Y=4.675.521,0

 

Descripció del procés

L’aigua residual a tractar arriba a la planta procedent del municipi de Sant Joan de les Abadesses per mitjà d’uncol·lector de gravetat.

A l’entrada de la planta hi ha un pou de bombament, on l’aigua bruta es impulsada fins al tamís de fins del pretractament, eliminant els sòlids flotants. L’aigua passa després al reactor biològic OWEG.    

Un cop realitzada l’etapa d’aeració, l’aigua cau per gravetat al decantador secundari on es clarificada, mentre que el fang del fons dels decantadors primari i secundari és impulsat fins al digestor. El fang és deshidratat mitjançant unacentrífuga de fangs, passant prèviament per l’espessidor, on es produeix un augment de la sequedat

 

Dades tècniques

Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament

  CABAL tractat MES DBO5 DQO
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa 40.500 180 30 176 20    
t. Alta 1.350
  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
gener – 17 30.139 972 233 24 297 18 564 55
ferer – 17 27.926 997 179 18 256 13 484 39
març – 17 27.579 890 211 15 288 12 508 37
abril – 17 28.456 949 227 16 295 10 529 34
maig – 17 27.405 884 221 14 294 10 531 35
juny – 17 25.195 840 191 15 281 12 516 41
juliol – 17 25.720 830 220 13 265 11 475 40
agost – 17 22.436 724 300 19 380 17 681 49
setembre – 17 24.662 822 190 14 282 11 512 40
octubre – 17 20.876 673 242 12 363 10 649 46
novembre – 17 20.428 681 271 23 395 17 726 53
desembre – 17 25.746 831 276 22 372 17 728 53
TOTAL 306.568              
MITJANA 25.547 841 230 17 314 13 575 44
MÀXIM 30.139 997 300 24 395 18 728 55
MÍNIM 20.428 673 179 12 256 10 475 34
RESUM 2016 341.172 932 299 18 318 14 587 45
RESUM 2015 271.347 743 275 15 321 14 568 43
RESUM 2014 308.515 845 232 9 283 9 489 35

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIUDALS DE SANT PAU DE SEGÚRIES

Emplaçament

L’estació depuradora d’aigua residuals de Sant Pau de Segúries està situada al carrer Major, s/n.
Les coordenades UTM són: X= 447.700,0 i Y=4.678.100,0
 

Descripció del procés

L’ aigua bruta arriba a la planta procedent del propi municipi, per mitjà d’un col·lector per gravetat i una petitaestació de bombament. L’estació depuradora consta d’una estació d’elevació, un desbast de fins, un dessorrador-desgreixedor i un tractament biològic de fangs activats, sistema OWEG, que es basa en una modificació del procéscontacte-estabilització. Aquest sistema consta d’una preaireació, decantació primària, aireació i decantaciósecundària . D’aquí l’efluent és enviat al riu Ter. No es realitza secatge de fangs sinó que el fang s’extreudirectament líquid de la bassa de digestió i s’haurà de transportar a l’EDAR de Ripoll per tal de fer el procésd’assecatge i portar a compostatge.

 
Dades tècniques
 
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament
 
  CABAL tractat MES DBO5 DQO
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa 1200 350 30 300 30    
t. Alta 400
  m3/ mes m3/ dia mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
gener – 17 4.866 157 161 16 256 13 461 46
ferer – 17 7.102 254 164 9 275 8 488 32
març – 17 5.136 166 249 14 328 11 571 36
abril – 17 5.796 193 197 13 307 11 552 35
maig – 17 3.972 128 184 15 245 10 422 34
juny – 17 3.801 127 268 13 320 12 556 37
juliol – 17 4.572 147 234 10 391 11 684 37
agost – 17 5.820 188 360 25 531 64 897 51
setembre – 17 4.620 154 211 14 305 10 581 35
octubre – 17 3.938 127 222 14 326 9 589 37
novembre – 17 2.747 92 324 15 462 11 777 41
desembre – 17 3.571 115 223 14 358 12 703 38
TOTAL 55.941              
MITJANA 4.662 154 233 14 342 15 607 38
MÀXIM 7.102 254 360 25 531 64 897 51
MÍNIM 2.747 92 161 9 245 8 422 32
RESUM 2016 58.726 160 231 16 323 13 573 41
RESUM 2015 54.361 149 249 15 344 13 592 40
RESUM 2014 67.678 185 168 12 247 10 413 36

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE SETCASES

 

Emplaçament
 
L’estació depuradora d’aigua residuals de Setcases està situada a l’entrada del municipi de Setcases, a la margedreta del riu Ter. Les coordenades UTM són: X= 442.371,0 i Y=4.691.542,0
 
  
Descripció del procés 

El pretractament consta d’una reixa de grossos i un rototamís de fins. L’aigua, després de passar per una arquetadesgreixadora, és abocada a un decantador secundari per clarificar-la. El fang decantat és enviat mitjançant unesbombes submergides a les fosses sèptiques.

A més, existeix un equip de dosificació de polielectròlit que injectaria el producte a la línia d’aigua, just abansd’entrar al dipòsit decantador.
 

 
Dades tècniques
 
Qualitat de l’aigua d’entrada i de la tractada dels sistemes de sanejament
 
  MES DBO5 DQO NTK
  entrada sortida entrada sortida entrada sortida entrada sortida
DADES DE DISSENY t. Baixa              
t. Alta
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgN/l mgN/l
gener – 17 55 24 67 26 103 56    
ferer – 17 68 20 106 23 182 48    
març – 17 44 13 60 12 92 33    
abril – 17 40 16 55 18 90 33    
maig – 17 52 19 65 18 99 36    
juny – 17 72 26 104 34 163 56    
juliol – 17 67 20 96 28 129 50    
agost – 17 110 55 175 56 264 107    
setembre – 17 58 24 89 32 144 63    
octubre – 17 51 32 96 38 153 76    
novembre – 17 35 14 54 16 86 32 10,51 4,48
desembre – 17 60 26 86 36 162 65 11,21 4,90
MITJANA 59 24 88 28 139 55 10,86 4,69
MÀXIM 110 55 175 56 264 107 11,21 4,90
MÍNIM 35 13 54 12 86 32 10,51 4,48
RESUM 2016 57 19 81 20 132 42    
RESUM 2015 55 19 83 22 123 49    
RESUM 2014 50 15 70 14 107 35    
Compartiu-ho amb: