Menjador i transport escolar: quin formulari he de presentar?
Portada 9 Ensenyament 9 Menjador i transport escolar: quin formulari he de presentar?

A continuació trobareu una explicació per a cada  tipus de sol·licitud, amb els requisits que cal complir en cada cas:

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR

A qui va dirigit?

L’ajut individual de menjador escolar va dirigit a l’alumnat que en faci ús i reuneixi els següents requisits:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent. És a dir, des d’i3 fins a 4t d’ESO.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït. Tindrà gratuït el servei de menjador l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori (des de 1r de primària fins a 4t d’ESO) en els centres docents públics quan aquest alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

c) No estar en acolliment

d) No superar els llindars de renda, volum de negoci, rendiments patrimonials o valors de les finques urbanes o rústiques previstos a les bases reguladores.

Bases reguladores

📄 Sol·licitud de l’ajut de menjador escolar del curs 23-24

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT ESCOLAR CURS (AJUT GEOGRÀFIC)

A qui va dirigit?

L’ajut individual de desplaçament va dirigit a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament obligatori (des d’i3 fins a 4t d’ESO) escolaritzat durant el curs corresponent en centres ordinaris o d’educació especial, públics o concertats de la comarca del Ripollès.

Modalitat d’ajut:

Ajut del domicili a l’escola (alumnat que no disposa del servei escolar de transport):

Alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’educació obligatòria (des d’i3 fins a 4t d’ESO) que ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència (article 3.1.a de les bases)

Alumnat d’educació infantil i d’educació obligatòria (des d’i3 fins a 4t d’ESO) que, tot i estar escolaritzat en el seu municipi de residència, el seu domicili està fora de l’àmbit de sòl urbà en què està ubicat el centre escolar i a una distància superior o igual a 3 quilòmetres de l’escola (article 3.1.b de les bases)

 

Ajut del domicili a la parada (alumnat que té el domicili a més de 3 km de la parada més propera del servei escolar de transport):

Alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’educació obligatòria (des d’i3 fins a 4t d’ESO) que ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència (article 3.2.a de les bases)

Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que, tot i estar escolaritzat en el seu municipi de residència, el seu domicili està fora de l’àmbit de sòl urbà en què està ubicat el centre escolar (article 3.2.b de les bases)

ℹ Bases reguladores

📄 Sol·licitud ajut geogràfic individual de desplaçament per al curs 23-22

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT ESCOLAR CURS (AJUT SOCIOECONÒMIC)

A qui va dirigit?

L’ajut individual de desplaçament va dirigit a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament obligatori (des d’i3 fins a 4t d’ESO) escolaritzat durant el curs corresponent en centres ordinaris o d’educació especial, públics o concertats de la comarca del Ripollès, que faci ús del transport urbà (vid. Punt número 4 “sol·licitud de plaça en el servei de transport urbà”).

Modalitat d’ajut:

Alumnat que utilitzi, de manera continuada i no gratuïta, el servei escolar de transport col·lectiu o el transport públic

a) Alumnat beneficiari, pel mateix curs, d’un ajut de menjador escolar del 70%, o alumnat que, tot i no tenir-lo atorgat, compleix les condicions que li permetrien ser beneficiari d’un ajut del 70%.

b) Alumnat beneficiari, pel mateix curs, d’un ajut de menjador escolar del 100%, o alumnat que, tot i no tenir-lo atorgat, compleix les condicions que li permetrien ser beneficiari d’un ajut del 100%.

c) A proposta del Consorci de Benestar Social del Ripollès: alumnat que es troba en una situació econòmica molt desfavorida o bé alumnat que precisi l’ajut per atendre necessitats especials de l’alumne/a o dels seus pares/mares.

d) A proposta del/a inspector/a de zona: assignació per part de la Comissió de Garanties a una escola diferent de la sol·licitada per la família.

ℹ Bases reguladores

📄 Sol·licitud de l’ajut socioeconòmic individual de desplaçament per al curs 23-24

SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ

Alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament obligatori (des d’i3 fins a 4t d’ESO) que resideixi a Campdevànol, Camprodon o Ripoll i desitgi utilitzar el transport escolar en alguna de les respectives parades que s’hi descriuen:

Campdevànol: Colònia Noguera, Colònia Pernau, Hípica, el Roser.

Camprodon: Beget, Rocabruna, Font Rubí, Colònia Estabanell, Salarça/Bolòs.

Ripoll: Can Villaura, Cal Déu, Carrer Progrés, Jutjats (Ctra. Barcelona), Castelladral.

📄 Sol·licitud de plaça del servei de transport escolar urbà per al curs 23-24

En el cas que es vulgui sol·licitar ajut per a aquesta modalitat de transport, cal fer-ho amb el formulari de sol·licitud de l’ajut individual de desplaçament (socioeconòmic):

📄 Sol·licitud de l’ajut socioeconòmic individual de desplaçament per al curs 23-24

SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT DELS SERVEIS DE MENJADOR I TRANSPORT OBLIGATORI

Qui en pot gaudir?

Tindrà gratuït el servei de menjador l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori (des de 1r de primària fins a 4t d’ESO) en els centres docents públics quan aquest alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

Tindrà gratuït el servei de transport l’alumnat d’educació obligatòria (des de 1r de primària fins a 4t d’ESO) que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre proposat pel Departament d’Educació.

📄 Sol·licitud de gratuïtat dels serveis de transport i menjador escolar del curs 23-24

SOL·LICITUD DE MENJADOR ESCOLAR NO OBLIGATORI

Alumnat de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament obligatori (des d’i3 fins a 4t d’ESO) que no es troba en cap dels supòsits anteriors i sol·licita fer ús del menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal. Cal emplenar una sol·licitud per cada alumne/a.

📄 Sol·licitud de plaça de menjador escolar

Respostes a les preguntes més freqüents

📄 Sol·licitud d’alta/modificació de les dades bancàries    

SOL·LICITUD DE COMPACTACIÓ DE L'AJUT

A qui va dirigit?

La compactació de l’ajut es podrà concedir als beneficiaris de l’ajut parcial del 70% i el complementari.

Què implica compactar l’ajut?

Es podrà fer ús del servei de menjador durant 3 o 4 dies a la setmana durant el curs fins que s’esgoti l’import concedit.

En cap cas es podran compactar per mesos.

Quan es pot sol·licitar la compactació?

En el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut, i en tot cas, sempre abans de la data d’inici de la utilització de la beca compactada.

Compartiu-ho amb: