Intervenció i Serveis econòmics
Portada 9 Intervenció i Serveis econòmics

La intervenció del Consell Comarcal del Ripollès fiscalitza, tramita i executa tots els acords amb contingut econòmic de l’entitat. Entre d’altres, els que trobareu a continuació:

· Realitza la fiscalització dels expedients  abans de l’adopció de l’acord que autoritza i aprova la despesa

· Justifica les subvencions atorgades, tramet les dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions

· Comptabilitza les despeses i ingressos pressupostaris i també els apunts extra pressupostaris

· Rendeix comptes als òrgans de control extern, com és la Sindicatura de comptes

· S’encarrega de la remissió de dades al MINHAFP i al departament de Governació de la Generalitat

· Registra, tramita i comptabilitat les factures i, una vegada aprovades, n’efectua el pagament

· Confecciona i tramita els pressupostos

Fitxa de dades del creditor

Per subministrar serveis al Consell Comarcal del Ripollès és obligatori presentar, degudament omplerta, la fitxa de dades de creditors per tal que la Tresoreria pugui fer pagaments per transferència bancària als creditors. Per fer-ho, podeu descarregar-la a continuació:

📥 Fitxa de dades de creditors

Un cop omplerta, la fitxa es podrà trametre electrònicament amb certificat digital personal via instància genèrica. En el cas de les persones físiques, també es pot presentar presencialment a la seu del consell comarcal (Carrer del Progrés, 22. Ripoll).

És necessari acompanyar aquesta fitxa d’una còpia del NIF/CIF del creditor. En el cas de persones jurídiques caldrà adjuntar les escriptures de constitució de la societat així com el NIF del representant legal. A més, en el cas que es presenti presencialment a l’Oficina d’atenció ciutadana, cal que la fitxa estigui validada per l’entitat financera o bé acompanyar-la d’un certificat de titularitat expedit per l’entitat bancària en el cas en que es presenti telemàticament.

Enllaços d'interès

Contacteu amb nosaltres

    Persona de contacte: Ramon Moreno

    Telèfon: 972 70 32 11 · ext. 4235

    Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 h
    Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig, també obrim el dimarts de 16 a 19 h.

    Compartiu-ho amb: