Lleure

Normativa d’activitats d’educació en el lleure

Si estàs pensant en organitzar alguna activitat de lleure educatiu, és important que coneguis i compleixis la normativa específica per a l’organització d’aquest tipus d’activitats, concretament el Decret 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Per entendre de forma més visual les normativa bàsica que regeix aquest decret, la Direcció General de Joventut ha creat una sèrie d’infografies sobre el decret:

 

 

 

 

 

 

 

Una part important en la organització d’activitats en el lleure educatiu és la seva notificació. Totes les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives i totes les activitats sense pernoctació quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius s’han de notificar. Aquesta notificació es pot fer online a través del següent enllaç.

 

Campaments juvenils al Ripollès

A l’hora d’organitzar una acampada juvenil, el primer que cal consultar són els espais habilitats com a espais d’acampada. Dins de la pàgina web de Campaments i més, s’hi pot trobar tots els terrenys habilitats com a espais d’acampada de cada territori.


Què cal tenir en compte?

Per tal de facilitar la tasca d’organització d’activitats de lleure amb infants i joves als agrupaments, esplais o altres entitats juvenils, i amb l’objectiu d’evitar incidències durant la realització d’activitats, es recomanen les següents mesures:

  1. A tota la comarca del Ripollès, la realització d’acampades no subjectes al compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, no està permesa i només es poden realitzar acampades i campaments (activitats organitzades) amb infants i joves d’entitats o grup legalment constituïts.

  2. Tal i com s’indica en l’article 7.2 del Decret 267/2016, cal disposar de:
    – Permís per escrit del propietari del lloc on es realitza el campament.
    – Còpia per escrit comunicant la realització de l’activitat a l’Ajuntament i/o Consell Comarcal del Ripollès.
    – El protocol d’actuació d’emergències.
  •  

3. Tal i com marca el Decret 267/2016, apartat 6 de l’article 4: “La persona responsable de l’activitat i l’equip de dirigents han d’estar presents durant la realització de l’activitat”. Per tant, qualsevol activitat de supervivència en tots els municipis del Ripollès, si s’escau, es considerarà una proposta de risc i abandonament del menor.

4. Es demana als grups que extremin les precaucions a l’hora de realitzar excursions i que tinguin especial cura quan hagin de caminar per carreteres. Les excursions s’han d’haver previst amb antelació. S’han de conèixer els camins, el grau de dificultat i tenir en compte les previsions meteorològiques.

5. Si una activitat es realitza en el nucli d’una població, s’ha de respectar al veïnat evitant molèsties de sorolls. L’espai utilitzat haurà de quedar net i recollit. 

6. En el cas del re allotjament de persones en les acampades serà el/la propietari/ria del terreny la persona que haurà de buscar solucions. L’Ajuntament no està obligat a fer-se’n càrrec. S’aconsella la programació d’un “pla B” pels imprevistos relacionats amb el re allotjament.

7. Les acampades juvenils han d’estar situades:

– Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres i dels terrenys susceptibles de ser inundats.
– Fora de terrenys que per la seva proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres, o qualsevol altra causa, resultin perillosos.
– A més de 100m de qualsevol via de comunicació.
– Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en cas d’un incendi forestal o de fenòmens meteorològics imprevistos (com per exemple inundacions).
– Han de disposar d’una franja perimetral de protecció de 20 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria aclarida. Aquests terrenys han de disposar d’un vial per poder accedir vehicles d’emergència.

8. S’ha de tenir en compte que alguns municipis de la comarca està prohibida l’acampada lliure.

9. Les entitats que organitzen rutes han de garantir als participants els serveis i les mesures sanitàries i de seguretat dels allotjaments que utilitzen siguin les adequades. En el cas dels refugis de muntanya, informar-se dels seu estat i de l’ocupació.

10. S’ha de fer un bon ús del servei d’emergència 112 evitant consultes alienes al servei que presta.

11. Hi ha zones del Ripollès que no hi ha cobertura de mòbil, per tant cal tenir-ho en compte quan es planifica una activitat.

 

El Ripollès és una comarca que acull activitats de lleure que es realitzin en condicions de qualitat i seguretat garantint el respecte pel medi natural i la propietat privada.

Per a més Informació:

Consell Comarcal del Ripollès – Oficina Jove del Ripollès

Tel: 972 70 32 11 – joventutcomarcal@ripolles.cat
Demanar per Laura Vidal

Podeu consultar tota la informació sobre vacances i estades al portal jove.cat

Compartiu-ho amb: