Lleure

Normativa d’activitats d’educació en el lleure

Si estàs pensant en organitzar alguna activitat de lleure educatiu, és important que coneguis i compleixis la normativa específica per a l’organització d’aquest tipus d’activitats, concretament el Decret 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Per entendre de forma més visual les normativa bàsica que regeix aquest decret, la Direcció General de Joventut ha creat una sèrie d’infografies sobre el decret:

 

 

 

 

 

 

 

Una part important en la organització d’activitats en el lleure educatiu és la seva notificació. Totes les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives i totes les activitats sense pernoctació quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius s’han de notificar. Aquesta notificació es pot fer online a través del següent enllaç.

 

Campaments juvenils al Ripollès

A l’hora d’organitzar una acampada juvenil, el primer que cal consultar són els espais habilitats com a espais d’acampada. Dins de la pàgina web de Campaments i més, s’hi pot trobar tots els terrenys habilitats com a espais d’acampada de cada territori.

Què cal tenir en compte?

Per tal de poder facilitar la tasca d’organització d’activitats de lleure amb infants i joves als agrupaments, esplais o altres entitats juvenils, i amb l’objectiu de poder evitar incidències durant la realització de l’activitat, es recomanen les següents mesures:

  1. A tota la comarca del Ripollès, la realització d’acampades no subjectes al compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, no està permesa i només es poden realitzar acampades i campaments (activitats organitzades) amb infants i joves d’entitats o grup legalment constituïts.
  2. Tal i com s’indica en l’article 7.2 del Decret 267/2016, cal disposar de:
    – Permís per escrit del propietari del lloc on es realitza el campament.
    – Còpia per escrit comunicant la realització de l’activitat a l’Ajuntament i/o Consell Comarcal del Ripollès.
    – El protocol d’actuació d’emergències.

3. Tal i com marca el Decret 267/2016, apartat 6 de l’article 4: “La persona responsable de l’activitat i l’equip de dirigents han d’estar presents durant la realització de l’activitat”. Per tant, qualsevol activitat de supervivència en tots els municipis del Ripollès, si s’escau, es considerarà una proposta de risc i abandonament del menor.

4. Es demana als grups que extremin les precaucions a l’hora de realitzar excursions i que tinguin especial cura quan hagin de caminar per carreteres secundàries asfaltades. Les excursions s’han d’haver fet abans, s’han de conèixer els camins i el grau de dificultat, així com tenir en compte les previsions meteorològiques.

5. Si es fa una activitat en un nucli de població s’ha de respectar el veïnat i l’entorn, deixant-ho net i dipositant les deixalles als contenidors corresponents.

6. La persona que ha de resoldre els problemes d’allotjaments o altres, és la propietària del terreny. L’Ajuntament no està obligat a resoldre els problemes quan, de vegades, són per manca de programació i organització de l’entitat. La comunicació i previsió de pla B, en la fase de planificació de les activitats, farà més segura qualsevol decisió que s’hagi de prendre en la fase de desenvolupament.

7. Les acampades juvenils han d’estar situades:

– Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres i dels terrenys susceptibles de ser inundats.
– Fora de terrenys que per la seva proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres, o qualsevol altra causa, resultin perillosos.
– A més de 100m de qualsevol via de comunicació.
– Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en cas d’un incendi forestal o de fenòmens meteorològics imprevistos (com per exemple inundacions).
– Han de disposar d’una franja perimetral de protecció de 20 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria aclarida. Aquests terrenys han de disposar d’un vial per poder accedir vehicles d’emergència.

8. Les rutes que es realitzin a la comarca del Ripollès han de pernoctar dins de terrenys d’acampada o instal·lacions autoritzades, en cap cas fora d’aquestes.

9. El servei d’emergència 112 és només per emergència i no per utilitzar-lo per a qualsevol contratemps.

10. Consultar document “Anem preparats” que edita cada any la Direcció General de Joventut i que informa sobre prevenció, salut i seguretat.

11. No es pot encendre foc en terrenys forestals ni en terrenys urbans que estiguin a menys de 500 metres del bosc sense l’autorització pertinent.

 

El Ripollès és una comarca acollidora d’activitats de lleure, però no tot s’hi val.
Els campaments juvenils i rutes són activitats educatives i els grups organitzadors
en són els màxims responsables.