PERMISOS D’ABOCAMENTS
Portada 9 PERMISOS D’ABOCAMENTS
Permís d’abocament amb camió cisterna

Per efectuar abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles cisterna caldrà obtenir un permís atorgat pel Consell Comarcal del Ripollès. El podeu sol·licitar clicant a aquest enllaç:    

🔗 Sol·licitud de permís d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna


Permís de connexió a una estació depuradora

Resten obligats a obtenir autorització d’abocament al sistema públic de sanejament en alta  de titularitat comarcalque s’hi aboqui directament o indirectament a través de la xarxa de sanejament municipal:

– Totes les instal·lacions amb un cabal d’ abocament superior a 6.000 metres cúbics/any.

– Totes les instal·lacions que, amb independència del cabal referit al punt anterior, es trobin a les següentsclassificacions:

 • Els usuaris i usuàries l’activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la ClassificacióCatalana d’Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer.
 • Totes les activitats que no són contemplades a l’apartat anterior i puguin ser considerades potencialment contaminants pel Consell Comarcal o per l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • Totes aquelles altres activitats que, es troben incloses dins de l’Annex I, II.1 , II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el Decret 36/1999, de 18 de maig, pel quals’aprova el Reglament general de desplegament de la llei.
 • Les activitats de l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administracióambiental i el Decret 36/1999, de 18 de maig, pel qual  s’aprova el Reglament general de desplegament de la llei , que es descriuen a continuació:
 • Foneries de metalls ferrosos
 • Instal·lacions de tall, serradura i poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals
 • Extracció química sense refinar d’olis vegetals
 • Escorxadors
 • Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:

a. Matèria primera animal

b.Matèria primera vegetal

 • Elaboració de productes per a l’alimentació humana
 • Tractament, transformació i fabricació de productes per a  l’alimentació animal
 • Tractament i transformació de la llet
 • Carnisseries amb obrador
 • Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró
 • Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, d’objectes o productes ambutilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los
 • Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l’assecatge corresponents
 • Instal·lacions d’assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d’altres
 • Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats
 • Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils
 • Manteniment i reparació de vehicles amb motor i material de transport
 • Laboratoris d’anàlisi (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars)
 • Hoteleria i similars
 • Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial
 • Restaurants

El procediment del Consell per a l’atorgament de les autoritzacions de connexió a la xarxa de sanejament en alta o a la xarxa de clavegueram municipal que aboqui indirectament a col·lector, sempre que l’ajuntament hagidelegat expressament la competència al Consell Comarcal del Ripollès, és el següent:

a) La sol·licitud l’ha d’adreçar l’interessat al gerent  del Consell Comarcal, de conformitat amb els models d’instància i de documentació tècnica continguts en l’annex 3 d’aquest Reglament.

b) En aquells casos que també sigui necessària la presentació de sol·licituds de  llicències ambientals, l’interessat ha de presentar ambdues sol·licituds a l’Ajuntament o Administració que correspongui i aquest, al seu torn, les ha de fer arribar al Consell Comarcal.

c) S’ha d’enviar una comunicació a l’interessat informant sobre la data de rebuda de la sol·licitud, el termini màxim normativament establert per a la resolució i la notificació del procediment, així com els efectes quepuguin produir el silenci administratiu.

d) El Consell Comarcal sol·licitarà informe als serveis tècnics de l’Ajuntament titular de la xarxa de sanejament municipal on s’hagi de fer la connexió que l’haurà d’emetre en un termini màxim de un mes a comptar des de la data de la sol·licitud. En cas que la connexió es faci directament a la xarxa comarcall’informe serà emès pels servies tècnics del Consell Comarcal del Ripollès.

e) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs anteriors, es requerirà a l’interessatperquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictaràresolució consistent en la declaració d’aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normesaplicables.

f) L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud de connexió en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de l’endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registred’entrada del Consell Comarcal.

g) En el supòsit d’informe desfavorable a l’atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà a donaraudiència a l’interessat per un termini mínim de 10 dies per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

h) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf f) sense que s’hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l’obligació del Consell Comarcal de resoldre d’acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.

i) S’ha d’enviar la notificació a l’interessat , a l’Ajuntament i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

j) L’autorització de connexió serà revisada o revocada en revisar o revocar l’autorització d’abocament.

k) En cas que l’atorgament de l’autorització de connexió s’integri dins de la llicència ambientall’Ajuntament resta obligat a comunicar al Consell Comarcal del Ripollès l’acta de control inicial efectuada i/o el certificat efectuat per una entitat ambiental de control degudament acreditada.

Annex III

Compartiu-ho amb: