Legislació vigent

La present llei, decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, té la finalitat d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en defensa i la prevenció dels animals. Aquesta llei constitueix el marc legal de referència en la protecció dels animals i fixa les pautes per a la recuperació, acollida i posterior adopció dels animals abandonats.

 

Animal Abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària.

– Prohibicions: Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriment, abandonar-los, mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l’animal, no facilitar-los l’alimentació suficient, mantenir-los lligats durant la major part del dia, etc.

 

Registre Censal i Identificació:

– Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi.

– La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia té un termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general.

– Els animals de companyia han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

– Els animals de companyia han de ser identificats mitjançant:

      -Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.

      – Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

 

Altre normativa d’aplicació:

 

DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

DECRET 243/1994 de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats.

ORDRE de 28 de novembre de 1998 de creació del Registre de nuclis zoològics.

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

DECRET 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Compartiu-ho amb: