El ple del consell aprova un pressupost per al 2018 de més de 8 milions d’euros

21 de novembre de 2017

Uns comptes equilibrats, consolidats i finalistes, amb un augment substancial de la inversió en benefici de fer més comarca. Així ha definit l’equip de govern el pressupost per al 2018, que el ple ha aprovat amb la majoria que conforma l’equip de govern de CiU i MES, amb el suport també del grup comarcal del PSC-CP des de l’oposició. En comparació a l’exercici anterior, el pressupost s’incrementa un 10,8% i ascendeix a 8.453.719,05 euros.

 

manso-ple-16nov17

 

El conseller comarcal de Pressupost, Contractació i Patrimoni comarcal, Lluís López, ha remarcat que són uns comptes que denoten un “ajustament a la realitat”, amb el benentès que totes les partides són finalistes. Amb tot, mostren un compromís molt clar amb “serveis que es consideren cabdals pel consell” com els residus, sanejament, benestar social o l’escola de música.

Tot desgranant les xifres, López ha explicat que un dels motius principals de l’augment del pressupost respon al canvi en el model del servei de recollida de residus encomanat pels ajuntaments. Així mateix, ha anunciat que la partida creixerà més arran de la reincorporació del municipi de Camprodon, al llarg del mateix 2018, cosa que permetrà, segons López, “seguir fent comarca”; una qüestió “indissociable de la voluntat del consell comarcal de respectar escrupolosament l’autonomia municipal”. La partida referent al servei de residus, que globalment creix un 7,6 % fins als 3.075.692,96 euros, també preveu l’augment del cost del transport i el tractament dels lixiviats de l’abocador clausurat Ripollès 3, a més de l’increment del cànon de l’Agència de Residus de Catalunya.

Seguint en l’àmbit mediambiental, el conseller també ha definit com a molt rellevant l’augment de la inversió en l’àrea de Sanejament, d’un 68,54 %, que ascendeix a 1.605.800 euros. Aquest augment és possible gràcies a la major aportació de fons per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i permetrà millorar els equipaments de les depuradores gestionades pel consell comarcal.

 

APOSTA SOCIAL

Treballar per una societat equilibrada i vetllar per la igualtat social també forma part, novament, dels objectius d’aquest pressupost. Gràcies a l’entesa amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès, es destinaran específicament 50.000 euros, a repartir a parts iguals entre les dues institucions, per complementar les beques de menjador escolar. El 2018, a més, cada entitat atorgarà els seus ajuts per facilitar la tramitació administrativa a les famílies sol·licitants.

En l’àmbit específic de Joventut, s’ha creat una nova partida per oferir un servei in situ als municipis. Això ha estat gràcies a la signatura, amb la Generalitat de Catalunya, d’un nou contracte programa que encarrega aquesta tasca al Consell Comarcal del Ripollès.

 

MÉS INVERSIÓ EN CULTURA

En l’apartat de Cultura, Lluís López ha destacat la voluntat de consolidar noves activitats impulsades per la institució i refermar el bon desenvolupament d’aquelles que ja tenen una llarga trajectòria i ja són un referent. És per això que els recursos en aquest sentit s’incrementen un 55 %. Així, el consell vol seguir apostant fermament en la Trobada de la gent gran del Ripollès amb la segona edició, el 4t Saló de l’ensenyament del Ripollès i la nova Gala literària del Ripollès, que embolcalla els prolífics Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú, que arriben a la 27a entrega. En aquest sentit, el vicepresident Josep Coma ha subratllat l’esforç econòmic que ha suposat recuperar, enguany, després de molt temps, l’edició en format llibre de les obres guanyadores del certamen.

Lluís López ha seguit explicant que també s’amplia la partida de subvencions a entitats i, sobretot, aquella destinada al foment de l’aprenentatge de l’esquí entre els escolars del Ripollès. Tot plegat són accions transcendentals pel govern, tal com ha dit, en tant que materialitzen el compromís de cohesionar la comarca i crear sinergies entre les diferents valls.

De les xifres del pressupost del 2018 també ha considerat substancial l’augment del 20,85 % de la partida destinada a l’Escola comarcal de música del Ripollès. Aquest creixement de l’aportació correspon a l’aposta decidida pel consell per aquest tipus de formació cultural. És per això que ha decidit incrementar la dedicació del professorat i a l’augment del nombre d’alumnes d’aquest curs.

Un altre dels serveis sensibles segons el conseller de Pressupost és l’acollida de gossos abandonats. Per al 2018 es preveu augmentar la partida del Refugi d’animals del Ripollès un 12,25 %. Aquest increment cobrirà, sobretot, despeses relacionades amb els serveis veterinaris.

També és destacable l’aportació de 237.000 euros que s’ha compromès a fer al consell comarcal la direcció general de Polítiques de muntanya per arranjar camins rurals i veïnals. O la transferència de la Diputació de Girona perquè la corporació comarcal pugui prestar serveis d’assistència i cooperació als municipis, que es calculava que seria de de 335.000 euros. Tot i així, el president, Joan Manso, ha anunciat que finalment el ple d’avui de la diputació ha aprovat una xifra més alta,  de 450.000 euros. Paral·lelament, també es manté la subvenció anual de la Generalitat de Catalunya amb destí a cobrir els costos de funcionament de l’Oficina de Consum que l’any anterior havia augmentat dels 10.000,00 € als 18.000,00 €.

El pressupost aprovat també reflecteix la voluntat de reforçar la plantilla de treballadors per millorar el servei que es presta a la comarca. Per tant, els comptes incorporen les partides necessàries per fer efectiva la contractació de més personal. A més, es preveu l’augment salarial de l’1,5 %, que depèn de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat.

Complint el que indica la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès també ha d’integrar els pressupostos dels consorcis adscrits. En aquest cas, es tracta del Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès, els comptes del qual ascendeixen fins a 990.000 euros, i l’Agència de desenvolupament del Ripollès, amb 878.600 euros.

 

CAMPANYES MEDIAMBIENTALS, POLÍTIQUES LGTB I D’ACCÉS A INTERNET

Des de l’oposició, si bé el PSC ha votat a favor dels comptes presentats per l’equip de govern de CiU i MES, els grups comarcals d’ERC-AM i la CUP s’han abstingut a la votació. El conseller Roger Bosch, d’ERC-AM, ha justificat la decisió pel fet que els seu grup hi troba a faltar partides destinades a un pla de polítiques LGTBI, a fomentar l’ús d’internet a les llars del Ripollès i a campanyes per incentivar la recollida selectiva i millorar-ne les xifres. Pel que fa a les polítiques LGTBI, Joan Manso ha recalcat que “sempre hi seran de forma transversal, al Consell Comarcal del Ripollès”, però que l’elaboració i el desplegament d’un pla de treball en aquest àmbit són competències delegades al Consorci de benestar social del Ripollès, motiu pel qual no consten al pressupost del consell. En relació a la proposta en matèria de l’augment de l’ús d’internet, el vicepresident Coma ha fet èmfasi en els esforços econòmics de la corporació per seguir desplegant la xarxa de fibra òptica pels municipis. Finalment, i com a resposta a la petició de més campanyes per fomentar la recollida selectiva de residus, Manso ha recordat que el Ripollès és la segona de les set de l’àmbit de Girona amb millors resultats i que de campanyes se’n fan permanentment, posant l’exemple de la que el consell té en marxa actualment en el marc de la Setmana europea de la prevenció de residus. Coma hi ha afegit que el nou contracte del servei, que es farà efectiu els propers mesos, preveu una partida especifica de 60.000 euros anuals per fer diferents campanyes de sensibilització en aquest sentit.

De la seva banda, el conseller comarcal d’ERC Sergi Albrich ha reclamat a l’equip de govern del consell que augmenti l’aportació al Consorci de benestar social del Ripollès a més dels ajuts de menjador escolar. Joan Manso li ha respost que “la llei és meridiana en aquest sentit” i que les competències en polítiques socials són estrictament de la Generalitat de Catalunya. Alhora, ha recordat que des que ell va entrar al consell comarcal, la plantilla del consorci ha augmentat de 42 a 61 treballadors i que “les polítiques socials no són sempre donar subvencions sinó donar recursos en una perspectiva general”.

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS

  CONCEPTES

2016

2017

Capítol 1 

 Impostos directes    

Capítol 2 

 Impostos indirectes    

Capítol 3 

 Taxes i altres ingressos

1.652.184,42 €

2.302.949,05 €

Capítol 4 

 Transferències corrents

5.739.927,51 €

 5.886.770,00 €

Capítol 5 

 Ingressos patrimonials

500,00 €

Capítol 6 

 Alienacions

Capítol 7 

 Transferències de capital

237.000,00 €

264.000,00 €

Capítol 8 

 Actius financers

Capítol 9 

 Passius financers

 

TOTAL

7.629.611,93 €

8.453.719,05 €

PRESSUPOST DE DESPESES

   CONCEPTES

2016

2017

Capítol 1 

 Despeses de personal

1.375.262,60 €

1.394.448,13 €

Capítol 2 

 Béns i serveis corrents

5.414.706,03 €

6.247.684,56 €

Capítol 3 

 Interessos

4.000,00 €

1.530,00 €

Capítol 4 

 Transferències corrents

575.126,30 €

539.556,36 €

Capítol 5 

 Fons de contingència

Capítol 6 

 Inversions reals

260.517,00 €

270.500,00 €

Capítol 7 

 Transferències de capital

Capítol 8 

 Actius financers

Capítol 9 

 Passius financers

 

TOTAL

7.629.611,93 €

8.453.719,05 €

Compartiu-ho amb: