Habitatge
Portada 9 Habitatge

El servei d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya ofereix els serveis següents:

  • Consultar l’habitatge i la millora urbana: Les oficines locals d’habitatge són ens de titularitat local que col·laboren amb la Generalitat i presten serveis especialitzats en matèria d’habitatge públic en la seva demarcació.
  • Consultar la borsa d’habitatge: Les borses d’habitatge gestionen els programes socials d’habitatge en el territori, depèn dels ajuntaments, consell comarcal i les agrupacions municipals.
  • Registrar les sol·licituds d’HPO: És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a construir i pel registre de l’administració pública de Catalunya.

Per disposar de tota la informació referent a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, feu clic en el següent enllaç.

Compartiu-ho amb: