BÚSTIA ÈTICA
Portada 9 BÚSTIA ÈTICA
Imatge parcial d'una bústia d'estil americà amb correspondència i la bandereta vermella aixecada

La bústia ètica és el canal intern de comunicacions que el Consell Comarcal del Ripollès implanta per donar compliment a l’obligació legal establerta a la directiva (UE) 2019/1937 i a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L’objectiu principal d’aquest canal és enfortir la integritat de les institucions públiques. La bústia ètica permet donar a conèixer qualsevol infracció del dret de la Unió Europea o de l’ordenament jurídic així com dels principis ètics, de bon govern i gestió íntegra que regeixen l’actuació de les administracions públiques.

Aquest canal s’adreça principalment a aquelles persones que tinguin coneixement d’actuacions contràries a l’ordenament jurídic i als principis que el regeixen i que mantinguin, hagin mantingut o puguin mantenir un vincle laboral o professional amb l’entitat.

Si sou coneixedors d’algun fet irregular ocorregut en el si del Consell Comarcal del Ripollès, traslladeu la vostra comunicació accedint a la nostra bústia ètica:

Informació relativa a protecció de dades

D’acord amb allò que disposa l’article 3 de la Llei 2/2023, la Bústia ètica està fonamentalment pensada per rebre comunicacions de persones que tinguin o hagin tingut un vincle laboral o professional amb la corporació. Per verificar aquest extrem, resulta indispensable que us identifiqueu mínimament. Us recordem que aquest canal és totalment confidencial; i no només això, sinó que tot i l’exposat anteriorment, aquest canal intern permet tramitar comunicacions anònimes.

En el cas que decidiu identificar-vos, us informem que d’acord amb la normativa de protecció de dades, les vostres dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar les comunicacions traslladades mitjançant el servei de Bústia ètica.

El responsable del tractament és el Consell Comarcal del Ripollès. Aquest tractament està legitimat perquè és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Aquesta obligació és la que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer de 2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Les vostres dades podrien ser cedides a tercers quan l’estudi de la comunicació efectuada així ho requereixi. En aquest sentit, les vostres dades podrien ser cedides a l’Oficina antifrau de Catalunya, com a autoritat independent de protecció de l’informant, a altres autoritats administratives competents, a autoritats judicials i al ministeri fiscal, així com a cossos i forces de seguretat.

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i cancel·lar les vostres dades. Us informem que les vostres dades s’eliminaran un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió del tractament.

Informació bàsica d'ús del canal intern - Bústia ètica

El present canal intern d’informació garanteix la confidencialitat de la identitat dels informants, els afectats i els tercers que puguin tenir relació amb els fets comunicats. Només el responsable del canal intern d’Informació tindrà accés a aquesta informació.

· La Bústia ètica no és un canal de comunicació per a traslladar queixes i/o suggeriments. Per fer-ho, us convidem a visitar l’apartat de queixes i suggeriments, que trobareu a l’apartat de tràmits del Portal de transparència del Consell Comarcal del Ripollès.

· La persona que fa la comunicació és responsable de l’ús que faci de la Bústia ètica i del contingut de les comunicacions formulades. El Consell Comarcal del Ripollès estarà exempt de tota responsabilitat.

· No es poden formular comunicacions que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal i familiar de terceres persones, que siguin contràries a la dignitat de la persona o que lesionin la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

· En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l’òrgan gestor restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi.

· Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d’un recurs administratiu.

· El responsable del canal intern podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui hagi presentat la comunicació.

· Un cop enviada la comunicació, l’informant rebrà un codi numèric que resulta imprescindible conservar. Aquest codi permet accedir de nou al canal, revisar les possibles notificacions i, en general, fer el seguiment de la informació traslladada.

Compartiu-ho amb: