Residus
Portada 9 Residus
Residus Ripollès

ETS RIPOLLÈS

Ets ecològic? Ets sostenible? Doncs ets Ripollès!

El Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments volem posar les coses més fàcils perquè reciclem encara més i millor. Per això hem canviat els contenidors.

Per tant, ara trobaràs sempre de costat els 5 contenidors: rebuig, matèria orgànica, envasos, paper i cartró i vidre. Però recorda, cada residu ha d’anar al seu contenidor!

Així garantim un futur sostenible i viable per a nosaltres i per a les properes generacions de ripollesos i ripolleses.

Ets part del cicle, recicla!

Residu on vas

El servei de recollida de residus

El Consell Comarcal del Ripollès té delegades les competències relatives a la gestió dels residus municipals. Aquesta delegació inclou la prestació d’aquests serveis:
Gestió dels residus:
· La recollida de les diferents fraccions de residus: fracció resta, fracció matèria orgànica, vidre, envasos, paper, cartró, residus domèstics i dels residus assimilables a domèstics generats per comerços, oficines o qualsevol altra activitat adherida al servei de la recollida comarcal, incloses les indústries.

· El transport dels residus a la planta de transferència i/o als gestors autoritzats.

· El transport dels diferents residus des de la planta de transferència a les plantes de tractament que corresponguin per normativa i/o que el Consell Comarcal del Ripollès determini en cada cas.

· El tractament dels residus que legalment correspongui.

· La neteja i el manteniment dels diferents tipus de contenidors, compactadors i àrees d’aportació.

 

Manteniment de l’abocador controlat clausurat Ripollès 3:

· Transport i tractament dels lixiviats

· Assegurança mediambiental

· Inspecció i control de l’abocador

· Transport i tractament de les aigües seminetes

· El manteniment de l’abocador

Les competències delegades en matèria de residus al Consell Comarcal del Ripollès també inclouen la realització de campanyes de sensibilització ciutadana i institucional així com la direcció, supervisió, coordinació, inspecció i control de tots els serveis relacionats amb anterioritat, així com la tramitació administrativa, subvencional i comptable que la prestació d’aquests serveis generin. En canvi, queden exclosos de la delegació acordada els serveis de recollida dels residus següents:

· Residus industrials no assimilables a domèstics

· Residus especials d’origen comercial o industrial

· Residus de la construcció (terres, runes i altres)

· Residus sanitaris del tipus III i tipus IV

· Residus generats fora de l’àmbit territorial objecte d’aquest conveni.

· La potestat tributària del servei de recollida i transport de residus que queda reservada a l’Ajuntament”

A través dels següents enllaços podeu consultar informació detallada sobre cada servei.

null

DEIXALLERIES

null

RECOLLIDA SELECTIVA

null

RECOLLIDA DE TRASTOS

null

RECOLLIDA REBUIG

null

RECOLLIDA RUNES

Contacteu amb nosaltres

    Persona de contacte: Albert Canal

    Telèfon: 972 70 32 11 ·  ext. 4234

    Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 h
    Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig, també obrim el dimarts de 16 a 19 h.

    Compartiu-ho amb: