Recaptació
Portada 9 Recaptació

El Consell Comarcal del Ripollès és l’administració que té delegada la gestió i la recaptació dels tributs locals dels municipis del Ripollès. La gestió i recaptació s’efectua a través del consorci Servei de recaptació Cerdanya-Ripollès.

El consorci compta amb el personal i els mitjans adients per fer possible l’atenció eficient als ciutadans i la gestió i recaptació dels tributs municipals. Aquestes són les seves funcions més destacades:

  • Informació i assistència als contribuents
  • Manteniment i confecció dels padrons fiscals
  • Determinar els rebuts per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris) amb les corresponents liquidacions
  • Expedició de documents, rebuts, certificats i altres
  • Notificació de documents i resolucions
  • Recaptació de tributs, impostos i altres ingressos de dret públic en període voluntari i en via de constrenyiment
  • Resolució de recursos administratius

 

Podeu contactar amb el consorci a recaptacio@cerdanyaripolles.cat o visitar el seu web clicant el botó següent:

 

Compartiu-ho amb: